Leggers van watergangen en keringen

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang en elke kade en dijk precies zijn vastgelegd. Eeuwenlang werden de maten bijgehouden op papieren kaarten, tegenwoordig gebeurt dit digitaal.

Regelgeving

Het waterschap heeft vier vastgestelde leggers, ieder met hun specifieke regelgeving:

Uitleg regelgeving waterbeheer

Fragment uit de legger

Lees meer over de regelgeving.

Nieuwe legger oppervlaktewater 2018 en gewijzigde leggerzones legger voor de primaire kering langs Neder-Rijn en Lek

Er is een nieuwe ‘legger oppervlaktewateren 2018’. Deze legger vervangt grotendeels de ‘legger opppervlaktewateren 2012’ en is op 1 mei 2019 in werking getreden. Wel blijft de legger oppervlaktewateren 2012 gelden voor de aangegeven grijze gebieden die op de leggerkaart 2018 staan.

Ook is de legger primaire waterkeringen gewijzigd. Om kapitaalvernietiging te voorkomen wil het waterschap nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen in een zone langs de dijk langs de Neder-Rijn en Lek voorkomen, waar de dijk mogelijk versterkt moet gaan worden. Daarom is een wijziging van de legger primaire waterkeringen ter inzage gelegd. In de wijziging is sprake van wijziging van de leggerzones en de toevoeging van het profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte is een toetsingskader bij het verlenen van een vergunning. Dit profiel bestaat uit een zone waar aanvullende regels van toepassing zijn.

Waterwoningen in Leidsche Rijn

De leggers gelden ook voor stedelijk water.

Wat betekenen de leggers voor u?

Voor een groot deel van de watergangen in ons beheergebied zijn 'derden' onderhoudsplichtig.

De legger oppervlaktewateren 2018 bestaat uit:

- de leggerkaart.

- de leggernota inclusief de bijbehorende toelichting:

Meer weten...

...over de legger oppervlaktewateren 2018? Neem contact op met Michael de Burger:
 michael.de.burger@hdsr.nl