Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Waterpeil en de gebeidseigenschappen

Naast de gebruiksfuncties heeft een gebeid veel meer eigenschappen. Denk daarbij aan bodemsoort, hoogte en (cultuur)historie. Ook deze aspecten worden meegenomen in de afweging van het waterpeil.

De bodem bepaalt voor een  groot deel of er behoefte is aan een hoog of laag waterpeil. Voor veenbodems is bijvoorbeeld een hoog waterpeil belangrijk om de bodemdaling te remmen.

Om het optimale waterpeil te bepalen, moet er ook gekeken worden naar de hoogte van het gebied. Als het waterpeil ten opzichte van het gebied te hoog wordt, ontstaat er een grotere kans op wateroverlast.

Vanuit de historie kan er meer of minder belang zijn voor een bepaald waterpeil. In stedelijk gebied kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan met funderingen als het waterpeil wordt verlaagd.

Waterpeil en het gebruik

Bij het opstellen van een peilbesluit staan de gebruiksfuncties van een gebied centraal. Aan deze gebruiksfuncties hangen verschillende eisen (of belangen) voor de ideale hoogte van het waterpeil en peilbeheer. Denk aan bijvoorbeeld landbouw, natuur, recreatie en bebouwing. Voor de landbouw is vaak een laag waterpeil in de winter wenselijk, omdat de bodem stevig moet zijn voor machines en vee in het voorjaar. Natuur heeft vaak meer baat bij een hoog en natuurlijk fluctuerend waterpeil, zodat er meer water beschikbaar is en er vegetatiezones ontstaan.

De gebruiksfuncties zijn vastgelegd in het Provinciaal Waterplan. In de Beleidsnota Peilbeheer 2029 staat vastgesteld wat de optimale peilen zijn voor verschillende gebruiksfuncties. Zo is voor alle partijen duidelijk hoe we een peilbesluit nemen.

Jaarlijkse toetsing peilbesluiten

Rapportage_actualiteit_peilbesluiten_2023_peilbesluitenpagina

Wilt u iets kwijt over een peilbesluit of wilt u ons iets melden, geef dat door via de onderstaande link.

Waterpeilen en peilbesluiten op de kaart

peilbesluiten_kaart

Door op deze kaart van het gebied te klikken, wordt u doorgestuurd naar de kaart met de peilbesluiten en waterpeilen.