Potentie kringlooplandbouw en onderwaterdrainage voor waterkwaliteit in veenweidegebied

In het onderzoek Potentie kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide is verkend hoeveel kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit.
De belangrijkste conclusies uit deze studie is: “Als alle boeren in het veenweidegebied het maatregelenpakket toepassen, zoals de 20% best scorende boeren (op basis van de kringloopwijzer), zal de belasting van het oppervlaktewater naar verwachting (gebaseerd op beste aannames met de kennis van nu) afnemen met grofweg een derde voor stikstof. En voor fosfaat zelfs met meer dan de helft. Met onderwaterdrainage is de afname van de uit- en afspoeling van nutriënten naar schatting 5 tot 50%.”
Ook is een top 10 lijst van kringlooplandbouwmaatregelen opgesteld. Hiervan wordt verwacht dat daarmee op korte termijn de meeste resultaat is te halen.

De studie is uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waternet en provincie Utrecht en uitgevoerd door PPP Agro Advies, Boerenverstand, Alterra en LBI.
Aanleiding is het voornemen om een meerjarig project voor kringlooplandbouw in veenweidepolders op te starten en daarmee grootschalige implementatie te stimuleren.

Kansrijke maatregel

De provincie Utrecht en de waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waternet streven naar een hogere waterkwaliteit en minder bodemdaling in de veenweidepolders.
Kringlooplandbouw wordt hiervoor als kansrijke maatregel gezien en gepromoot. Hoe groot de werkelijke bijdrage van kringlooplandbouw is aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het afremmen van maaivelddaling en de mitigatie van klimaatverandering, is nog onbekend. Daarom willen zij een meerjarig project opstarten waar kringlooplandbouwmaatregelen in de praktijk worden toegepast en de effecten nauwgezet worden gevolgd. In nauwe samenwerking met de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waternet hebben Alterra, PPP-Agro, het Louis Bolk Instituut en Boerenverstand een plan voor dit project gemaakt. Om dit plan te ondersteunen, is de voorstudie uitgevoerd. Dit om de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage te verkennen en handvatten te bieden voor de opzet van de meerjarige praktijkproef.