Waterschap aan de slag met praatstuk ‘Positionpaper Vertragen bodemdaling: elke centimeter telt’

Gepubliceerd op 15 december 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de bodemdaling in het veenweidegebied in de Lopikerwaard en in het Oude Rijngebied vertragen. Dit wil en kan het waterschap niet alleen doen. Daarom heeft het waterschap het praatstuk ‘Positionpaper veenweide: elke centimeter telt’ opgesteld. De ambitie is om, door gezamenlijke inspanning, de bodemdaling in 2050 met tenminste 25% te vertragen ten opzichte van het huidige tempo van bodemdaling. In het praatstuk staat hoe het waterschap dat wil bereiken.

Samen aan de slag

Om de koe in de wei te behouden en het veenweidegebied leefbaar te houden voor de toekomst nodigt het waterschap (met het positionpaper) bewoners, belangenorganisaties en medeoverheden uit om samen op te trekken. Bodemdaling is tenslotte een probleem van ons allemaal en niet alleen van overheden.

Andere opgaven

Bodemdaling heeft gevolgen voor wateroverlast, gezond water en potentiële droogte, maar ook op bijvoorbeeld de CO2 uitstoot en ruimtelijke vraagstukken als verdroging van natuur en verzakkende wegen en huizen. Als gevolg van bodemdaling stijgen de kosten voor het beheren en in stand houden van het watersysteem. Het waterschap wil deze verschillende opgaven in samenhang met de problematiek rondom bodemdaling bekijken.

Pilots en meer..

Het waterschap wil meer pilots uitrollen, om boeren en bewoners van het veenweidegebied instrumenten te bieden om bodemdaling te verminderen. Voor het stedelijk gebied gaat het waterschap hiervoor in gesprek met gemeenten. Er loopt al een aantal praktijkonderzoeken en -proeven, zoals Sturen met water en drukdrains in het veen. Het waterschap wil goede initiatieven op financieel, technisch en communicatief vlak ondersteunen. Verder wil het waterschap, om problemen in de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld niet meer het oppervlaktewaterpeil geheel indexeren aan de snelheid van de bodemdaling.

Vervolg

De komende tijd gaat het waterschap in overleg met de diverse belangenorganisaties, bewoners van het gebied en medeoverheden. De uitkomst van deze gesprekken is input voor de definitieve positionpaper. Naar verwachting behandelt het algemeen bestuur van het waterschap dit document in mei 2017.


Meer weten

U kunt contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Marjan Holtman, tel. (030) 634 59 11, e-mail holtman.hm@hdsr.nl