Controles mest uitrijden uitgevoerd: naleving sterk verbeterd

Sinds 16 februari 2022 mogen agrariërs weer mest uitrijden. Toezichthouders van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voerden de afgelopen weken controles uit op het uitrijden van mest langs het water. Het waterschap controleerde ruim 300 agrarische bedrijven. Bij 95% van de gecontroleerde bedrijven is de regelgeving rondom de teeltvrije zone nageleefd.

Dit is een enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen bleek 60% van de controles in orde. Het waterschap blijft tot 31 augustus 2022 toezicht houden op de teelt- en mestvrije zone.

Webinars

Voorafgaand aan de controles is de omgeving hierover uitgebreid geïnformeerd. Onder andere door middel van webinars die het waterschap in samenwerking met de LTO en Cumela heeft georganiseerd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zowel agrariërs als loonwerkers gaven aan de webinars te hebben gevolgd en deze vorm van communicatie te waarderen.
Het waterschap bedankt de agrariërs voor hun inbreng tijdens de online bijeenkomsten en hun medewerking.

Schoon water

Er gelden regels voor het bemesten langs slootkanten (teeltvrije zones) want  landbouw en schoon water zijn niet van elkaar te scheiden. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen.