Schouw: controle op onderhoud

Het waterschap controleert een aantal keren per jaar of dijken, kaden en de watergangen goed onderhouden zijn. Deze controle heet schouw. Eigenaren die aan het water wonen zijn meestal zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kant tot het midden van de watergang. Voor de volledigheid kondigen wij de schouw van tevoren aan op onze website en op www.overheid.nl.  Waarom is goed onderhoud zo belangrijk? En wie is hier verantwoordelijk voor? Lees er hier meer over.

Onderhoud van uw watergangen

Samen hebben wij belang bij een goed functionerend watersysteem. Om een degelijk watersysteem te krijgen is actief beheer noodzakelijk. De hoofdwatergangen zijn voor het grootste deel in onderhoud van het waterschap of bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties (bijvoorbeeld spoorwegbeheerders).

Aan deze hoofdwatergangen zijn aangelanden (iedereen die een perceel heeft grenzend aan een oppervlaktewater) altijd voor het eigen talud onderhoudsplichtig, inclusief de overhangende begroeiing. Voor tertiaire watergangen zijn particulieren onderhoudsplichtig voor zowel het dagelijks als het groot onderhoud.

De frequentie van het onderhoud van deze tertiaire watergangen is verschillend. In sommige watergangen heb je meer baggeraanwas. Of de kanten moeten vaker worden opgehaald omdat er vee in het land loopt. U kunt een of twee keer per jaar de baggerspuit door uw watergang halen om de watergang op voldoende diepte te houden. Wanneer u in het najaar de begroeiing verwijdert, heeft u ook minder baggeraanwas. Zo zorgt u ervoor dat de watergang water goed kan aan- en afvoeren. En in natte periodes is er voldoende berging mogelijk. Daarnaast blijft de waterkwaliteit goed. Ook voorkomt u dat u eens in de zoveel jaar veel bagger uit de sloot moet halen, waar veel kosten mee gemoeid zijn. Het gaat om het resultaat.

Wanneer de watergang regelmatig onderhouden wordt, zal hij tijdens onze periodieke schouw meestal in orde zijn. Tijdens zo'n schouw controleren wij of u het onderhoud voldoende heeft uitgevoerd. Wanneer dit niet zo is, ontvangt u van ons een brief waarin wordt verzocht dit onderhoud alsnog uit te voeren binnen een gestelde termijn. Wij geven u graag meer uitleg over de verschillende soorten schouw. Daarnaast geven wij hier onderhoudstips en antwoord op de meest gestelde vragen. In bepaalde gevallen kan er om vrijstelling van deze onderhoudsverplichting verzocht worden. Op de pagina Vrijstelling onderhoudsverlichting voor natuursloten kunt u meer informatie hierover vinden.

Onderhoudsplicht

Aangrenzende eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kant tot het midden van de watergang. Dit is ook het geval bij weg- en spoorsloten. Het kan ook zijn dat de watergang volledig op grond ligt van de (spoor)wegbeheerder (meestal gemeente, provincie, Rijkswaterstaat of de spoorwegbeheerder), zij zijn dan verplicht om het onderhoud van de gehele watergang uit te voeren. U heeft wel een ontvangstplicht voor de bagger. Elke perceeleigenaar is verantwoordelijk voor een schone sloot gedurende het hele jaar: voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt.

Najaarsschouw

Tijdens de najaarsschouw controleren medewerkers van het waterschap of de watergangen voldoende geschoond zijn. Dit is belangrijk voor de aan- en afvoer van water. In het najaar breekt de natte periode aan. De bodem raakt verzadigd met water en het meeste water dat valt moet voldoende afgevoerd kunnen worden. Het is dus belangrijk dat de sloten voor november geschoond zijn. Naast de afvoer van water in de winterperiode kan ook de aanvoer van water belangrijk zijn. Dit is met name voor de fruitteelt belangrijk in het vroege voorjaar wanneer water gebruikt wordt voor de vorstbestrijding. Bij de vorstbestrijding is dan vaak een maximale doorstroomcapaciteit van de sloten nodig. Lees meer over de najaarsschouw.

Houtschouw

In de periode van eind oktober en begin november controleert het waterschap of alle hoofd- en andere belangrijke watergangen vrij zijn van overhangende en inhangende begroeiing. Dit doen we om een goede af- en aanvoer van het water te kunnen waarborgen en het zorgt ervoor dat we onze onderhoudswerkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Lees meer over houtschouw.

Diepte-/profielschouw

Tijdens de diepte-/profielschouw controleren schouwmeesters in één van de vier deelgebieden. Er wordt dan gekeken of de watergangen voldoen aan de eisen zoals in de Legger Oppervlaktewater 2018 is bepaald. Bijvoorbeeld of de watergang nog diep genoeg is. Dit is belangrijk voor de bergingscapaciteit. Lees meer over de diepte-/profielschouw in uw gebied.

Hoogwatervoorzieningenschouw

Hoogwatervoorzieningen zijn daar waar huizen op houten palen als fundering rusten. Hoogwatervoorzieningen zijn geïsoleerde gebieden waar het grondwaterpeil hoog wordt gehouden door een hoge waterstand in de sloten. Hierdoor blijven de houten funderingspalen van huizen in de buurt onder water staan en wordt aantasting van de palen zoveel mogelijk voorkomen. Het is dus wel zaak dat de doorstroming in de sloot voldoende blijft om het grondwaterpeil op orde te houden. Daarom worden deze in juni extra gecontroleerd. Lees meer over de hoogwatervoorzieningenschouw.

Kweldammenschouw

De kweldammen regelen het water en grondwaterpeil in een gebied. Zodra het waterpeil te hoog wordt, werkt een kweldam als een overstort. De kweldammen kunnen echter langzaam wat afslijten waardoor de achterliggende polder/peilgebied een te lage waterstand kan krijgen. Dan moeten de kweldammen weer op hoogte gebracht worden. Lees meer over de kweldammenschouw.

Dijkschouw

Het is belangrijk dat bij hoog water (en sterke stroming) grond van de dijk niet weg kan spoelen. Een dichte grasmat met een goede beworteling geeft die stevigheid. Zodra de stroming grip krijgt op de grond kan de aarde snel uitspoelen. Alle maatregelen waarop gecontroleerd wordt, zijn erop gericht om zwakke plekken in de dijk te voorkomen. De controle van de dijk vindt dus voor de winterperiode plaats. In de winterperiode moeten beschadigde grasmatten al zijn hersteld. Lees meer over de dijkschouw.


Schouwbrief ontvangen?

U heeft een schouwbrief ontvangen over het onderhoud aan watergangen waar u een onderhoudsverplichting voor heeft.

Via onderstaande formulieren kunt u reageren op de aanschrijving of het onderhoud gereedmelden als deze inmiddels is uitgevoerd.

Zoek uw overtreding online op

Vind hier uw overtreding op kaart terug en reageer online.

Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht er voor een watergang geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger. Deze bestaat uit de interactieve kaart en de uitgangspuntennota.

Demo baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Donderdag 3 september 2015 was er een demonstratie ecologisch slootschonen. Deze demomiddag was op de boerderij van P. van Mastwijk aan de JC Hoogendoornlaan 30 in Alphen aan de Rijn.

Initiatiefnemers van deze demomiddag waren agrarische collectieven de Groene Klaver en Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe-Wiericke in samenwerking met de waterschappen Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.

Tijdens deze demomiddag waren verschillende loonwerkers aanwezig om hun manier van schonen te tonen.
De eerste 4 machinecombinaties zijn voor het jaarlijks onderhoud, hier wordt begroeiing verwijderd en de kanten worden opgehaald. Hierna volgen 3 baggerspuitcombinaties. Op deze manier wordt de aanwezige bagger over het land gespoten. Zo sla je twee vliegen in een klap. De bagger wordt gebruikt als meststof voor het land en de watergang blijft op voldoende diepte.

Wet natuurbescherming

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met de beschermde dieren en planten in de sloot. Wilt u weten hoe u dat kunt doen, dan kunt u gebruik maken van de ‘gedragsregels' uit de gedragscode en de werkprotocollen. Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden.