Handhavingsverzoek

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar team Toezicht en Handhaving voor staat. Controle of de regels worden nageleefd helpt om dit te waarborgen.

Ik wil een verzoek om handhaving indienen

U denkt dat iemand regels overtreedt aan, op, in of nabij water? Dan kunt u dat doorgeven onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden

  • Handhavingsverzoek indienen kan alleen door belanghebbende*.
  • U kunt geen anoniem verzoek om handhaving indienen. De afweging of u belanghebbende bent is namelijk onderdeel van het besluit om wel of niet op te treden.

*Uitleg belanghebbende:

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water waarvoor geen vergunning is verleend.
  • U bent geen belanghebbende als u bijvoorbeeld wilt doorgeven dat iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water zonder vergunning.

Procedure en doorlooptijd van een handhavingsverzoek

Procedure

Het waterschap beoordeelt het verzoek om handhaving en bepaalt welke vervolgstappen worden genomen. Als er geen sprake blijkt te zijn van een overtreding, wordt het verzoek om handhaving afgewezen. Is er wel sprake van een overtreding dan wordt onderzocht of deze gelegaliseerd kan worden. Is dat niet het geval dan treedt het waterschap op. Een gebouwd bouwwerk moet dan bijvoorbeeld weer afgebroken worden.

Doorlooptijd

Het waterschap moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek. Afhankelijk van de (mogelijk) overtreden regelgeving kan deze termijn verschillen. Over het algemeen is deze termijn 8 weken (artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht).