Nieuw peilbesluit Portengen Laag

Het waterschap heeft plannen om het waterpeil in de sloten van het peilgebied Portengen Laag aan te passen. Dit staat beschreven in de ontwerp-wijziging van het peilbesluit De Tol voor peilgebied Portengen Laag.

Op dag 5 september start de inspraakprocedure. Tot en met 16 oktober kunnen belanghebbenden reageren op de plannen.

Op 19 september organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst.

Het peilgebied op de kaart

Portengen Laag_peilvoorstel kaart website

Peilbesluit op hoofdlijnen

Het ontwerp peilbesluit is onderdeel van het raamwaterplan De Tol (2019). De belangrijkste opgaven in dit gebied zijn een passend peil, omgaan met wateroverlast en verminderen van de bodemdaling. In een groot deel van het gebied zijn we van plan om het peil te verlagen. Het aanpassen van het waterpeil zorgt voor meer ruimte in de sloot om water op te vangen en daardoor voor minder kans op wateroverlast. Het lagere peil is ook nodig voor het goed functioneren van het waterinfiltratiesysteem dat in dit gebied is/wordt aangelegd om de bodemdaling te remmen.

Het noordwestelijke deel van het gebied wordt afgesplitst en wordt een apart peilgebied. In dit gebied, ten noorden van de provinciale weg en ten westen van de weg Portengen, is een natuur- en waterbergingsgebied gepland en in afwachting van de nieuwe inrichting wordt het peil hier nu niet gewijzigd.

De inspraakprocedure

Het besluit Wijziging op het peilbesluit De Tol 2019 voor peilgebied Portengen Laag en de toelichting ligt van 5 september tot en met 16 oktober 2022 formeel ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het peilbesluit.

Op 19 september organiseren we een inloopavond. De avond is in zaal het Lokaal aan de Heicop 24c in Kockengen. U kunt tussen 19.30 en 21.30 uur inlopen.

Tijdens de avond kunt u direct een zienswijze indienen.

Wat wil het waterschap met het peilbesluit bereiken?

De oplossing voor Portengen Laag is tot stand gekomen samen met het gebied in een uitgebreid gebiedsproces. Samengevat bestaat de oplossing uit het verlagen van het peil in een groot deel van het gebied en de afsplitsing van het nog in te richten natuur- en waterbergingsgebied.

Om dit mogelijk te maken, wordt het peilbesluit uit 2019 gewijzigd.

Alle maatregelen uit het Raamwaterplan De Tol, waaronder deze oplossing in Portengen Laag, dragen eraan bij dat De Tol toekomstbestendig en robuust wordt (geheel is meer dan de som der delen).

Contact

Marije van Bergen
Marije van Bergen
Projectleider