Nieuw beleid voor peilbeheer

Op 18 december 2019 is de beleidsnota peilbeheer vastgesteld door het algemeen bestuur.
De ontwerp-beleidsnota peilbeheer 2019 heeft van 30 juli t/m 23 september 2019 ter inzage gelegen. Op 2, 5, 9 en 12 september 2019 zijn er informatieavonden georganiseerd op verschillende locaties in het gebied. Daar konden mensen vragen stellen over de nota peilbeheer. Tussen de 80 en 90 bezoekers maakten hier gebruik van. De inspraakperiode heeft in totaal 13 inspraakreacties opgeleverd. Dankzij deze inspraakreacties is een aantal onduidelijkheden nader toegelicht en aangepast in de ontwerp-beleidsnota peilbeheer. Zie het inspraakrapport in het blokje hiernaast.

Wat is de beleidsnota peilbeheer?

De beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties duidelijkheid te geven over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten en het uitvoeren van het peilbeheer.

Elk perceel heeft zijn eigen kenmerken en stelt zijn eigen eisen aan het waterbeheer. Tijdens het opstellen van een peilbesluit wordt afgewogen of het waterpeil geschikt is voor een gebied en de bijbehorende functies. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van het waterpeil op de vele verschillende thema’s, zoals bodemdaling, wateroverlast, waterkwaliteit, landbouwopbrengst, funderingen van woningen, doelrealisatie voor natuur etc. De afweging van de verschillende thema’s in een peilbesluitprocedure helpt om alle plus- en minpunten van een bepaald waterpeil in beeld te brengen. Met deze inzichten kan het algemeen bestuur van het waterschap een maatschappelijk afgewogen waterpeil vaststellen. Gezien de vele belanghebbenden, wensen en opgaven die binnen een gebied aanwezig zijn, kan het voorkomen dat keuzes moeten worden gemaakt waarbij het peilbeheer voor het ene belang passender is dan voor een ander belang.

Waarom een nieuw beleid?

De vorige beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. Hierin staan de uitgangspunten die het waterschap hanteert bij het opstellen van peilbesluiten en raamwaterplannen. Vanwege de bodemdalingsproblematiek en de aandacht voor de waterkwaliteit is er behoefte aan nieuw beleid rondom peilbeheer. Daarom is de beleidsnota geactualiseerd.

Wat is er veranderd?

In de nieuwe beleidsnota maken we een omslag van “zorgen voor” naar “samen met”, waarbij de samenwerking met de diverse betrokken partijen centraal staat. Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen en de nota geeft randvoorwaarden voor het peilbeheer. Waterpeilen in het veenweidegebied worden niet meer volledig aangepast aan de daling van de bodem. Vanaf 2040 worden onderbemalingen die enkel de drooglegging vergroten niet meer vergund. Ook zijn de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan geïndexeerd worden. Daarnaast is er extra aandacht voor de tussentijdse evaluatie en de bijbehorende monitoring van actuele peilbesluiten. Daarnaast heeft het waterschap nu ook meer mogelijkheden om te sturen/ anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst.


Actueel

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op  18 december 2019 de beleidsnota peilbeheer 2019 vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hdsr.nl/actueel onder bekendmakingen en op www.overheid.nl

Hoogwatervoorzieningen: is ons beleid uitvoerbaar?
Onderbemalingen: toestaan in de toekomst?
Flexibel peilbaar: hoe en wanneer?
Nachtvorstschadebestrijding: kloppen onze uitgangspunten voor peilbeheer nog?
Verdroging in natuurgebieden: willen we deze gebieden isoleren?

Meer informatie over peilbesluiten

Contact

Astrid de Boer

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar Astrid de Boer.