Peilbesluit Oudendam

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op voor de polder Oudendam, ten oosten van Woerdense Verlaat (gemeente Nieuwkoop). In een peilbesluit leggen we vast welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het huidige peilbesluit dateert uit 2009.

Het watersysteem in Oudendam wordt vernieuwd. Zo moet een nieuwe inlaat aan de Heinoomsvaart zorgen voor een betere aanvoer van water naar de polder. Door de werkzaamheden klopt het oude peilbesluit niet meer en is een nieuw peilbesluit nodig.

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk industrie, grasland en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Laatste nieuws

Samenwerking

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel de gebruikers als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Via deze webpagina en nieuwsbrieven (waarvoor u zich via deze site kunt opgeven) houden wij belanghebbenden op de hoogte van de voortgang.

Er is een begeleidingsgroep opgesteld die het waterschap zal adviseren over de aanpak en fungeert als denktank. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, bewoners, de gemeente Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland.

Bodemdaling

In de veengebieden vindt bodemdaling plaats; hierdoor neemt de hoogteligging in het gebied af in noordelijke richting. Rondom lintbebouwing liggen collectieve hoogwatervoorzieningen die in het beheer zijn van het waterschap. Een hoogwatervoorziening is een gebied waarin het peil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen.

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.

Contactpersoon