Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet

Regionale waterkeringen (kades) zoals langs de Vlist en Groote Kerkvliet worden door het waterschap elke 12 jaar op waterveiligheid getoetst. De kades moeten steeds voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat houdt het project in?

Om de kades te laten voldoen aan de nieuwste normen, willen we de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

  • Om de stevigheid van de kades langs de Oost Vlisterdijk (tussen huisnummers 14a tot 46a) en Bonrepas te verbeteren, passen wij de oostelijke wegberm aan. Ook plaatsen wij een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Hierdoor blijft de poldersloot grotendeels behouden.
  • De stabiliteit van de kade ten noorden van de Groote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt aangepast. In de poldersloot komt een houten paalbeschoeiing
  • De kruin van de kade ten zuiden van de Groote Kerkvliet en de groene kade ten oosten van Haastrecht ((tussen de provinciale weg N228 en de zwembad De Loete) worden op delen met grond opgehoogd.

Waar staan we nu?

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is een projectplan Waterwet ‘Kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ opgesteld (vanaf 15 augustus 2022 definitief vastgesteld). In dit plan hebben wij omschreven waarom, hoe en op welke wijze wij de regionale waterkeringen wil aanpassen. Daarbij zijn ook de resultaten van de onderzoeken op het gebied van archeologie, niet-gesprongen explosieven, bodem en flora & fauna meegenomen. Ook is een notitie m.e.r.-beoordeling opgesteld, waarin wij toetsen of er bij voorgenomen activiteiten mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Daaruit blijkt dat de voorgestelde maatregelen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Daarom heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Vaststelling Projectplan Waterwet

Het projectplan Waterwet ‘kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ en de notitie m.e.r.-beoordeling lagen van 10 januari 2022 tot en met 21 januari 2022 voor iedereen ter inzage. Vervolgens heeft het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan Waterwet ‘kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ en de notitie m.e.r.-beoordeling vastgesteld. Van dinsdag 5 juli 2022 tot maandag 15 augustus 2022 liggen het definitieve projectplan Waterwet met bijlagen en de notitie m.e.r.-beoordeling voor iedereen ter inzage op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten. Wij vragen u vriendelijk om voor het inzien van de documenten een afspraak te maken via telefoonnummer (030) 634 57 00. Ook zijn het definitieve projectplan Waterwet met bijlagen en de notitie m.e.r.-beoordeling digitaal te bekijken op deze pagina onder de kop Documenten of via de publicatie in het Waterschapsblad.

Beroep instellen

Indien u het niet eens bent met het definitieve projectplan Waterwet ‘kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ en de notitie m.e.r.-beoordeling, kunt u van dinsdag 5 juli 2022 tot maandag 15 augustus 2022 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan worden gericht aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook is het mogelijk om digitaal beroep in te stellen. Hiervoor is een DigiD vereist.

Hoe verder?

Aannemer Van Oostrum Westbroek bv uit Westbroek gaat de werkzaamheden in opdracht van het waterschap uitvoeren. De bedoeling is de werkzaamheden tussen september 2022 en maart 2023  worden uitgevoerd. Om de omgeving veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden, worden diverse (verkeers)maatregelen genomen. Om bewoners en belanghebbenden te informeren over de uitvoering van de werkzaamheden, organiseert de aannemer onder andere voor aanvang van de werkzaamheden een informatiebijeenkomst.

Bijzonderheden

Eind februari 2022 zijn in combinatie met het groot groenonderhoud van de gemeente Krimpenerwaard bomen gesnoeid en gekapt. Uit onderzoek bleek dat een deel van de bomen langs de kades van de Oost-Vlisterdijk, Bonrepas en Slangeweg niet meer voldoen aan de beheerverordening van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo stonden er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook konden sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, zijn deze bomen voorafgaand aan de werkzaamheden gesnoeid of verwijderd. In overleg met de gemeente Krimpenerwaard worden na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen in de omgeving gepland.

Overzichtstekening

Op deze kaart van het gebied zijn de verschillende trajecten weergeven in verschillende kleuren. Van boven naar beneden: Vlist - Traject Groene kade Haastrecht in het groen, Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk in het oranje, Groote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade in het blauw en Vlist - Traject Bonrepas in het paars.

Contact

Jelle Kootstra
Omgevingsmanager De Stichtse Rijnlanden

Contact (Van Oostrum Westbroek B.V.)

Teunis Meerkerk, omgevingsmanager Van Oostrum Westbroek B.V.

Relatie met andere projecten

Bij het oostelijke deel van de Groote Kerkvlietkade is een ander projectteam van het waterschap bezig met het een ander project, genaamd de Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+). Bij het dorp Polsbroek zorgen onder meer een smalle doorvoer onder de brug in de Slangeweg en twee stuwen voor een versmalling en opstuwing van water. Het waterschap wil de duiker vervangen door een brug waar meer water onder door kan stromen Voor meer informatie over de KWA+, kunt u kijken op de volgende projectpagina.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de omwonenden en gemeente Krimpenerwaard is gebleken dat men cultuurhistorische waarde toekent aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.

Vleermuizenroute

Uit onderzoek blijkt dat de bomenrij langs de noordzijde van de Slangenweg ook wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om een aantal bomen langs dit traject tijdelijk op hoogte te laten. Zodra de rest van de elzen weer voldoende is uitgelopen, kunnen deze bomen verder worden teruggesnoeid. Hierdoor blijft de vliegroute tijdens en na de werkzaamheden bestaan.