Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet

Regionale waterkeringen (kades) zoals langs de Vlist en Grote Kerkvliet worden door het waterschap elke 12 jaar op waterveiligheid getoetst. De kades moeten steeds voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de  kades niet voldoen aan de nieuwste normen qua sterkte en hoogte.

Wat gaan we doen?

Na het verkennen van technische alternatieven heeft het bestuur van het waterschap in 2020 een principebesluit genomen over de maatregelen die nodig zijn.
Deze maatregelen worden in januari – april 2021 gedetailleerd uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. 
Het waterschap heeft diverse onderzoeken uitgevoerd als voorbereiding op de uitvoering. Het doel is om er zeker van te zijn dat er geen negatieve gevolgen zijn voor beschermde planten/dieren, landschap, cultuurhistorie en waterhuishouding. Als het nodig is wordt een vergunning geregeld en overleg gevoerd met belangenorganisaties en grondeigenaren.

Om de kades te laten voldoen aan de nieuwste normen, zijn de volgende maatregelen nodig:

  • De stabiliteit van delen van de Oost Vlisterdijk en Bonrepas wordt verbeterd door het verflauwen van de oostelijke wegberm en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot.
    Als voor de uitvoering (knot)bomen in de wegberm moeten worden gekapt, herplant het waterschap deze bomen op een andere locatie.
  • De stabiliteit van de kade ten noorden van de Grote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt verflauwd en in de poldersloot komt een houten paalbeschoeiing.
    Om ruimte te maken voor de werkuitvoering knot de gemeente de elzen in de noordelijke wegberm.
  • De kruin van de kade ten zuiden van de Grote Kerkvliet en de groene kade ten oosten van Haastrecht worden op delen met grond opgehoogd.

Waarom gaan we dit doen?

Het waterschap verbetert de kades langs de Vlist en de Grote Kerkvliet, zodat deze voor de komende 30 jaar weer voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen.

De houten paalbeschoeiingen die we willen plaatsen, passen goed in het landschap. Ze zorgen ervoor dat de poldersloot grotendeels behouden blijft. De nieuwe flauwere wegberm is veiliger voor het verkeer en maakt een toekomstige verhoging van de kade/weg gemakkelijker.

Wat is onze werkwijze

In mei 2021 informeren we de aanwonenden en grondeigenaren over het voorlopig ontwerp. Vanwege de coronamaatregelen kan dit niet op de gebruikelijke manier tijdens een bewonersinformatiebijeenkomst.
Als alternatief is een bewonersbrief verstuurd. Op verzoek kunt u een afspraak maken voor een (telefonisch) overleg met ons.
Als de procedures en vergunningen afgerond zijn, kan de aannemer starten met de uitvoering . Voordat de aannemer buiten start, informeren we iedereen over de aanpak, de bereikbaarheid en de mogelijke overlast.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is geplaatst op de volgende pagina's. Op de overzichtstekening ziet u welk traject zich waar bevindt.

Wie voert het werk uit?

Het project wordt uitgevoerd door het waterschap in samenwerking met Gemeente Krimpenerwaard en verschillende adviesbureaus.

Bijzonderheden

De gemeente Krimpenerwaard en het waterschap hebben afgesproken om de werkzaamheden van de kadeverbetering goed af te stemmen met het groenonderhoud langs de kades. Voor bomen die moeten worden gekapt om uitvoering mogelijk te maken, wordt een herplantplan gemaakt.

Overzichtstekening

Op deze kaart van het gebied zijn de verschillende trajecten weergeven in verschillende kleuren. Van boven naar beneden: Vlist - Traject Groene kade Haastrecht in het groen, Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk in het oranje, Grote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade in het blauw en Vlist - Traject Bonrepas in het paars.

Contact

Gerrit Kuper
Gerrit Kuper
Omgevingsmanager

Relatie met andere projecten

Bij het oostelijke deel van de Grote Kerkvlietkade is een ander projectteam van het waterschap bezig met het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).  Voor meer informatie over de KWA+, kunt u kijken op de volgende projectpagina.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de bewoners en de gesprekken met de gemeente is bijvoorbeeld gebleken dat er mogelijk cultuurhistorische waarde wordt toegekend aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast hebben enkele bewoners gevraagd wat er gebeurt met de knotwilgen die langs de weg staan. Als deze voor de uitvoering van de kadeverbetering in de weg staan en verwijderd moeten worden, worden deze door nieuwe knotwilgen vervangen.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Fase 2 - Procedure omgevingsvergunning en projectplan Waterwet (oktober 2021 tot april 2022)

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.