Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet

Regionale waterkeringen (kades) zoals langs de Vlist en Grote Kerkvliet worden door het waterschap elke 6 jaar op waterveiligheid getoetst. De kades moeten steeds voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de Vlistkade Oost en delen van de kades langs de Grote Kerkvliet niet voldoen aan de nieuwste normen qua sterkte en hoogte.

Wat gaan we doen?

Na het verkennen van technische alternatieven heeft het bestuur van het waterschap in 2020 een principebesluit genomen over de maatregelen die genomen moeten worden.
Deze maatregelen worden in januari – maart 2021 gedetailleerd uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. 
Het waterschap heeft diverse onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de uitvoering. Het doel is om er zeker van te zijn dat er geen negatieve gevolgen zijn voor beschermde planten/dieren, landschap, cultuurhistorie en waterhuishouding. Als het nodig is wordt een vergunning geregeld en overleg gevoerd met belangenorganisaties en grondeigenaren.

Om de kades te laten voldoen aan de nieuwste normen, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

  • De stabiliteit van delen van de Oostelijke Vlistkade moet worden verbeterd door het verflauwen van de oostelijke wegberm en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot.
    Als voor de werkuitvoering (knot)bomen in de wegberm moeten worden gekapt, zal het waterschap deze bomen op een andere locatie her planten.
  • De stabiliteit van de kade ten noorden van de Grote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt verflauwd en in de poldersloot komt een houten paalbeschoeiing.
    Om ruimte te maken voor de werkuitvoering zal de Gemeente de Elzen in de noordelijke wegberm knotten. Om een kaalslag te voorkomen wordt 50% in de winter van 2020/2021 geknot en 50% in de winter van 2021/2022.
  • De kruin van de kade ten zuiden van de Grote Kerkvliet wordt op delen met grond opgehoogd.

Waarom gaan we dit doen?

De kades langs de Vlist en de Grote Kerkvliet worden door het waterschap verbeterd zodat deze voor de komende 10 jaren weer voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen.

De houten paalbeschoeiing die bij de Oostelijke Vlistkade geplaatst gaan worden, passen goed in het landschap en zorgt ervoor dat de poldersloot grotendeels behouden blijft. De nieuwe flauwere wegberm is veiliger voor het verkeer en maakt een toekomstige verhoging van de kade/weg gemakkelijker.

Wat is onze werkwijze

In maart informeren we de aanwonenden en grondeigenaren over het voorlopig ontwerp. Vanwege de coronamaatregelen kan dit niet op de gebruikelijke manier tijdens een bewonersinformatiebijeenkomst. Als alternatief zullen we bewonersbrief versturen en de tekeningen van het ontwerp op de website van het waterschap presenteren. Op verzoek kunt u een afspraak maken voor een (telefonisch) overleg met ons.
Als de procedures en vergunningen allemaal klaar zijn, kan de aannemer starten met de uitvoering van het werk. Voordat de aannemer buiten start, wordt iedereen geïnformeerd over de werkaanpak en de bereikbaarheid en mogelijke overlast.

Wie voert het werk uit?

Het project wordt uitgevoerd door het waterschap in samenwerking met Gemeente Krimpenerwaard en verschillende adviesbureaus.

Bijzonderheden

De gemeente Krimpenerwaard en het waterschap hebben afgesproken om de werkzaamheden van de kadeverbetering goed af te stemmen met het groenonderhoud langs de Vlistkade-Oost en Slangeweg. Voor bomen die moeten worden gekapt om uitvoering mogelijk te maken, wordt een herplantplan gemaakt.

Contact

foto hans Spetters
Hans Verkerk
Omgevingsmanager

Relatie met andere projecten

Bij het oostelijke deel van de Grote Kerkvlietkade is een ander projectteam van het waterschap bezig met het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).  Voor meer informatie over de KWA+, kunt u kijken op de volgende projectpagina.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de bewoners en de gesprekken met de gemeente is bijvoorbeeld gebleken dat er mogelijk cultuurhistorische waarde wordt toegekend aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast hebben enkele bewoners gevraagd wat er gebeurt met de knotwilgen die langs de weg staan. Als deze voor de uitvoering van de kadeverbetering in de weg staan en verwijderd moeten worden, worden deze langs de kade door nieuwe knotwilgen vervangen.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In 2016 heeft het waterschap een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de kadeverbetering. Er zijn in dat jaar onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen opgesteld en er is overleg gevoerd met diverse partijen, zoals bewoners, gemeente, beheerders van kabels en leidingen en andere belanghebbenden.

In november 2016 zijn de voorlopige plannen voor de kadeverbetering toegelicht op een informatieavond voor bewoners en andere belangstellenden. Vervolgens zijn de plannen besproken met de eigenaren van percelen waarop werkzaamheden plaatsvinden. Uit al deze afstemmingsmomenten zijn aandachtspunten naar voren gekomen, waarmee we zo goed mogelijk rekening houden in het ontwerp en tijdens de uitvoering.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met maart 2021 uitgewerkt.

Fase 5 - Aanvragen vergunningen en afronden van procedures (mei tot en met december 2021)

Fase 6 - Aanbesteding aan aannemer (februari 2021)

De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2022 worden afgerond.