Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet

Regionale waterkeringen (kades) zoals langs de Vlist en Groote Kerkvliet worden door het waterschap elke 12 jaar op waterveiligheid getoetst. De kades moeten steeds voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat houdt het project in?

Om de kades te laten voldoen aan de nieuwste normen, willen we de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

  • Om de stevigheid van de kades langs de Oost Vlisterdijk (tussen huisnummers 14a tot 46a) en Bonrepas te verbeteren, passen wij de oostelijke wegberm aan. Ook plaatsen wij een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Hierdoor blijft de poldersloot grotendeels behouden.
  • De stabiliteit van de kade ten noorden van de Groote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt aangepast. In de poldersloot komt een houten paalbeschoeiing
  • De kruin van de kade ten zuiden van de Groote Kerkvliet en de groene kade ten oosten van Haastrecht ((tussen de provinciale weg N228 en de zwembad De Loete) worden op delen met grond opgehoogd.

Bomenkap voor waterveiligheid

Uit onderzoek blijkt ook dat een deel van de bomen langs de kades van de Oost-Vlisterdijk, Bonrepas en Slangeweg niet meer voldoen aan de beheerverordening van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo staan er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook kunnen sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken. Hierdoor kan de stevigheid van de kering beschadigen. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, worden deze bomen voorafgaand aan de werkzaamheden gesnoeid of verwijderd. Voor het kappen is een kapvergunning verleend. Na afronding van de kadewerkzaamheden, wil de gemeente Krimpenerwaard starten met het groot wegonderhoud in het gebied.

Waar staan we nu?

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is een ontwerp-projectplan Waterwet ‘Kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet’ opgesteld. In dit plan is omschreven waarom, hoe en op welke wijze het waterschap de regionale waterkeringen wil aanpassen. Daarbij zijn ook de resultaten van de onderzoeken op het gebied van archeologie, niet-gesprongen explosieven, bodem en flora & fauna meegenomen.

Ontwerp-projectplan

Op 21 december 2021 heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met het ontwerp-projectplan. Vanaf maandag 10 januari 2022 ligt het ontwerp-projectplan en bijbehorende tekeningen voor iedereen ter inzage op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (030) 634 57 00. U kunt vanaf nu het ontwerp-projectplan en de bijbehorende tekeningen op deze pagina digitaal bekijken. Belanghebbenden kunnen tot en met maandag 21 februari 2022 een zienswijze indienen. Onder voorbehoud van mogelijk aanpassingen op basis van ingediende zienswijzen, kan na deze periode het projectplan worden vastgesteld. Bij grote wijzigingen wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd.

Hoe verder?

Na vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet’ starten we met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de kadewerkzaamheden. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden na de zomer van 2022. De kapwerkzaamheden worden voorafgaand aan de kadewerkzaamheden uitgevoerd en staan gepland voor februari 2022.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden in het kader van veiligheid diverse (verkeers)maatregelen getroffen. De precieze maatregelen worden in samenwerking met de aannemer uitgewerkt en zijn op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de volgende pagina's. Op de overzichtstekening ziet u welk traject zich waar bevindt.

Bijzonderheden

Om overlast te beperken, stemmen wij de snoei- en kapwerkzaamheden zo veel mogelijk af op het groot groenonderhoud langs de Oost Vlisterdijk, Bonrepas en Slangeweg. Naar verwachting start de gemeente Krimpenerwaard medio februari 2022 met deze werkzaamheden. Daarnaast zijn wij in het kader van de herplantplicht met de gemeente Krimpenerwaard in overleg over het planten van nieuwe bomen in het gebied. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Overzichtstekening

Op deze kaart van het gebied zijn de verschillende trajecten weergeven in verschillende kleuren. Van boven naar beneden: Vlist - Traject Groene kade Haastrecht in het groen, Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk in het oranje, Groote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade in het blauw en Vlist - Traject Bonrepas in het paars.

Contact

Groenonderhoud aan de Slangeweg

Relatie met andere projecten

Bij het oostelijke deel van de Groote Kerkvlietkade is een ander projectteam van het waterschap bezig met het een ander project, genaamd de Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+). Bij het dorp Polsbroek zorgen onder meer een smalle doorvoer onder de brug in de Slangeweg en twee stuwen voor een versmalling en opstuwing van water. Het waterschap wil de duiker vervangen door een brug waar meer water onder door kan stromen Voor meer informatie over de KWA+, kunt u kijken op de volgende projectpagina.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de omwonenden en gemeente Krimpenerwaard is gebleken dat men cultuurhistorische waarde toekent aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.

Vleermuizenroute

Uit onderzoek blijkt dat de bomenrij langs de noordzijde van de Slangenweg ook wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om een aantal bomen langs dit traject tijdelijk op hoogte te laten. Zodra de rest van de elzen weer voldoende is uitgelopen, kunnen deze bomen verder worden teruggesnoeid. Hierdoor blijft de vliegroute tijdens en na de werkzaamheden bestaan.