Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet

Afgerond: Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet

Welkom op de webpagina van het project Kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Dit project is inmiddels afgerond eind 2023. Om u inzicht te geven in de werkzaamheden, houden we de webpagina nog enige tijd actief.

Regionale waterkeringen (kades) zoals langs de Vlist en Groote Kerkvliet worden door het waterschap elke 12 jaar op waterveiligheid getoetst. De kades moeten steeds voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Uit een laatste toetsing bleek dat delen van de kades niet voldeden aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, waren werkzaamheden noodzakelijk en deze zijn dan ook eind 2023 afgerond.

Wat houdt het project in?

Om de kades te laten voldoen aan de nieuwste normen, willen we de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

  • Om de stevigheid van de kades langs de Oost Vlisterdijk (tussen huisnummers 14a tot 46a) en Bonrepas te verbeteren, passen wij de oostelijke wegberm aan. Ook plaatsen wij een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Hierdoor blijft de poldersloot grotendeels behouden.
  • De stabiliteit van de kade ten noorden van de Groote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt aangepast. In de poldersloot komt een houten paalbeschoeiing
  • De kruin van de kade ten zuiden van de Groote Kerkvliet en de groene kade ten oosten van Haastrecht ((tussen de provinciale weg N228 en de zwembad De Loete) worden op delen met grond opgehoogd.

Waar staan we nu?

Aannemer Van Oostrum uit Westbroek voert de komende maanden in opdracht van het waterschap de werkzaamheden uit. Begin januari 2023 zijn zij gestart met de werkzaamheden aan de noordzijde van de Slangenweg. Het gaat hier om het plaatsen van een houten paalbeschoeiing met schoten en het aanvullend van klei. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot medio maart duren. Daarna gaat de aannemer starten met de werkzaamheden op de Bonrepas en Oost-Vlisterdijk.

Wat merkt u ervan?

Met uitzondering van de werkzaamheden aan de groene kades werkt de aannemer grotendeels vanaf de openbare weg. Dat betekent dat u last kunt hebben van verkeershinder door wegomleidingen en werkverkeer. We doen ons best om dit tot een minimum te beperken en uw buurt zo bereikbaar mogelijk te houden. Daarnaast kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bijzonderheden

Eind februari 2022 zijn in combinatie met het groot groenonderhoud van de gemeente Krimpenerwaard bomen gesnoeid en gekapt. Uit onderzoek bleek dat een deel van de bomen langs de kades van de Oost-Vlisterdijk, Bonrepas en Slangeweg niet meer voldoen aan de beheerverordening van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo stonden er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook konden sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, zijn deze bomen voorafgaand aan de werkzaamheden gesnoeid of verwijderd. In overleg met de gemeente Krimpenerwaard worden na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen in de omgeving gepland.

Overzichtstekening

Op deze kaart van het gebied zijn de verschillende trajecten weergeven in verschillende kleuren. Van boven naar beneden: Vlist - Traject Groene kade Haastrecht in het groen, Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk in het oranje, Groote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade in het blauw en Vlist - Traject Bonrepas in het paars.

Contact

Profielfoto Steven van Twist
Steven van Twist
Omgevingsmanager De Stichtse Rijnlanden

Contact (Van Oostrum Westbroek B.V.)

Teunis Meerkerk, omgevingsmanager Van Oostrum Westbroek B.V.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de omwonenden en gemeente Krimpenerwaard is gebleken dat men cultuurhistorische waarde toekent aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.

Vleermuizenroute

Uit onderzoek blijkt dat de bomenrij langs de noordzijde van de Slangenweg ook wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om een aantal bomen langs dit traject tijdelijk op hoogte te laten. Zodra de rest van de elzen weer voldoende is uitgelopen, kunnen deze bomen verder worden teruggesnoeid. Hierdoor blijft de vliegroute tijdens en na de werkzaamheden bestaan.