Kadeverbetering Vlistkade-Oost

De Vlistkade Oost ligt tussen Haastrecht en Schoonhoven aan de oostzijde van de Vlist. Op een aantal locaties is de kade niet hoog genoeg of is de stabiliteit onvoldoende. Door de kade te verbeteren zorgt het waterschap ervoor dat de kade weer volledig op orde komt.

De Vlistkade heeft een uniek oud Hollands aangezicht. Het waterschap streeft ernaar om het aangezicht van de kade zoveel mogelijk intact te houden.

Wat gaan we doen?

Naast het toepassen van de gebruikelijke oplossingen, is het waterschap van plan een nieuwe kadeverbeteringstechniek toe te passen. Deze techniek is de innovatieve JLD-dijkstabilisator. Hiermee wordt door middel van ankers de stabiliteit van de kade vergroot, zonder daarbij het uiterlijk van de kade aan te tasten. Ook wordt de hinder beperkt tijdens de uitvoering.

Wat is onze werkwijze?

De gemeente Krimpenerwaard wil het asfalt van de Oost Vlisterdijk opknappen. Waterschap en gemeente hebben afgesproken om de werkzaamheden zo veel mogelijk te combineren. Dat bespaart kosten en voorkomt overlast voor de omgeving.

Cultuurhistorische waarde

Uit de gesprekken met de bewoners en de gesprekken met de gemeente is bijvoorbeeld gebleken dat er mogelijk cultuurhistorische waarde wordt toegekend aan de bokpalen en het bovengrondse elektriciteitsnet langs het Bonrepas en de Oost-Vlisterdijk. Hier wordt rekening mee gehouden in de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast hebben enkele bewoners gevraagd wat er gebeurt met de knotwilgen die langs de weg staan. Als deze voor de uitvoering van de kadeverbetering in de weg staan en verwijderd moeten worden, worden deze langs de kade door nieuwe knotwilgen vervangen.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In 2016 heeft het waterschap een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de kadeverbetering. Er zijn in dat jaar onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen opgesteld en er is overleg gevoerd met diverse partijen, zoals bewoners, gemeente, beheerders van kabels en leidingen en andere belanghebbenden.

In november 2016 zijn de voorlopige plannen voor de kadeverbetering toegelicht op een informatieavond voor bewoners en andere belangstellenden. Vervolgens zijn de plannen besproken met de eigenaren van percelen waarop werkzaamheden plaatsvinden. Uit al deze afstemmingsmomenten zijn aandachtspunten naar voren gekomen, waarmee we zo goed mogelijk rekening houden in het ontwerp en tijdens de uitvoering.

De werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd.

Het streven is om de kade voor 2021 op orde te hebben.