Groote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades langs dit traject niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de kade ter plaatse van de Slangeweg. Aan de noordzijde en zuidzijde van de kade gaan wij werkzaamheden uitvoeren. Zo is de groene kade langs de zuidzijde van Groote Kerkvliet op grote delen te laag en wordt met circa 15 centimeter opgehoogd met grond. Ophoging van de kade heeft geen effecten op de omgeving. Aan de noordzijde van de Slangeweg wordt de stabiliteit van de kade (tussen de weg en de poldersloot) langs de hele route verbeterd door het verbreden van de wegberm, het aanpassen van het talud en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. De bovenzijde van palen steekt 15 centimeter boven het waterpeil uit. Dit is noodzakelijk, omdat het talud vrij steil is. Daarnaast komt de palenrij iets in de watergang te staan, waardoor een klein deel van het water wordt gedempt. Dit is helaas onontkoombaar. Het totaal aan waterdemping wordt verrekend binnen het projectplan Lopikerwaard

Impressiebeeld ter hoogte van het fietspad bij de Slangeweg

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en de palen van het stabiliteitsscherm steken 15 centimeter boven het waterpeil uit.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2022 tot en met maart 2023. Het Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies beginnen langs de Slangeweg.

Bijzonderheden

In de berm aan de zuidzijde van de Slangeweg stonden ongeveer 70 essen, die in de waterveiligheidstoetsing waren afgekeurd. De bomen konden door hun plek en grootte omwaaien en een gat in de kering kunnen veroorzaken. In samenwerking met de gemeente zijn deze bomen in februari 2022 gekapt. Voor het kappen van deze bomen geldt een herplantplicht. In overleg met de gemeente wordt gekeken hoe dit kan worden gedaan.

Daarnaast staat er een hoge elzenhaag op het talud tussen de weg en de poldersloot. De afgelopen jaren zijn de bomen te ver doorgeschoten, waardoor ze door hun plek en grootte kunnen omwaaien en een gat in de kering kunnen veroorzaken. De gemeente Krimpenerwaard heeft als beheerder van deze bomen de elzenhaag in verband met de aanwezigheid van vleermuizen in fasen flink snoeien, zodat de haag weer het eigenlijke karakter en de vorm van knotbomen krijgt.

Vliegroute van vleermuizen

Uit onderzoek blijkt dat de elzenhaag langs de noordzijde van de Slangenweg wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om een aantal bomen langs dit traject tijdelijk op hoogte te laten. Zodra de rest van de elzen weer voldoende is uitgelopen, snoeit de gemeente de rest van de bomen verder terug. Hierdoor blijft de vliegroute tijdens en na de snoeiwerkzaamheden bestaan.