Groote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades langs dit traject niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de kade ter plaatse van de Slangeweg. In het binnentalud van de kade (noordberm van de Slangeweg) moet over het gehele traject maatregelen worden genomen. Voor een detailoverzicht van waar wel/niet maatregelen gepland zijn en het ontwerp van deze maatregelen verwijzen wij u naar de ontwerptekening.

Zuidzijde van de Groote Kerkvliet

De groene kade langs de zuidzijde van Groote Kerkvliet is op grote delen te laag en wordt met circa 15 centimeter opgehoogd met grond. Ophoging van de kade heeft geen effecten op de omgeving.

Zuidzijde van de Slangeweg

In de berm aan de zuidzijde van de Slangeweg staan ongeveer 70 essen, die in de waterveiligheidstoetsing zijn afgekeurd. De bomen kunnen door hun plek en grootte omwaaien en een gat in de kering kunnen veroorzaken. In samenwerking met de gemeente worden deze bomen gekapt. Voor het kappen van deze bomen geldt een herplantplicht. In overleg met de gemeente wordt gekeken hoe dit kan worden gedaan.

Noordzijde van de Slangeweg

Aan de noordzijde van de Slangeweg wordt de stabiliteit van de kade (tussen de weg en de poldersloot) langs de hele route verbeterd door het verbreden van de wegberm, het aanpassen van het talud en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. De bovenzijde van palen steekt 15 centimeter boven het waterpeil uit. Dit is noodzakelijk, omdat het talud vrij steil is. Daarnaast komt de palenrij iets in de watergang te staan, waardoor een klein deel van het water wordt gedempt. Dit is helaas onontkoombaar. Het totaal aan waterdemping wordt verrekend binnen het projectplan Lopikerwaard (verwachting maart 2022 ter inzage).

Snoeien van de elzenhaag

De hoge elzenhaag op het talud tussen de weg en de poldersloot wordt ook flink gesnoeid. De afgelopen jaren zijn de bomen te ver doorgeschoten, waardoor ze door hun plek en grootte kunnen omwaaien en een gat in de kering kunnen veroorzaken. De gemeente Krimpenerwaard gaat als beheerder van deze bomen het groot onderhoud aan deze bomen uitvoeren. Hierdoor krijgt de haag weer het eigenlijke karakter en de vorm van knotbomen

Vliegroute van vleermuizen

Uit onderzoek blijkt dat de bomenrij langs de noordzijde van de Slangenweg ook wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. In overleg met een ecoloog is besloten om een aantal bomen langs dit traject tijdelijk op hoogte te laten. Zodra de rest van de elzen weer voldoende is uitgelopen, kunnen deze bomen verder worden teruggesnoeid. Hierdoor blijft de vliegroute tijdens en na de werkzaamheden bestaan.

Impressiebeeld ter hoogte van het fietspad bij de Slangeweg

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en de palen van het stabiliteitscherm steken 15 centimeter boven het waterpeil uit.

Planning

De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd in februari 2022. In het najaar starten de kadewerkzaamheden. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies beginnen langs de Slangeweg.