Vlist - Traject Bonrepas

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades langs dit traject niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Op de Bonrepas, gelegen tussen de Opweg en Slangeweg, wordt de stabiliteit van de kade op diverse plaatsen verbeterd door het aanpassen van de oostelijke wegberm en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Als gevolg van deze maatregelen wordt ook de weg verkeersveiliger en het kadeonderhoud gemakkelijker. Daarnaast is een eventuele toekomstige kadeverhoging mogelijk.

Over het ontwerp

De oostelijke wegberm wordt door het ophogen van het schuin lopende talud verbreed. Hierbij wordt de bovenste grondlaag van de wegberm en het talud afgegraven en opnieuw opgehoogd met zand en klei. De houten paalbeschoeiing bestaat uit een houten palenrij met houten schotten. Afhankelijk van de locatie staan de palen tegen elkaar aan of staan ze uit elkaar. Tussen de palen komen houten schotten. De bovenzijde van palen is gelijk aan het hoogste polderpeil. Dat betekent dat de palenrij nagenoeg onzichtbaar is. De palenrij in de poldersloot komt wel iets in de watergang te staan, waardoor een klein deel van het water wordt gedempt. Dit is helaas onontkoombaar. Het totaal aan waterdemping wordt verrekend binnen het projectplan Lopikerwaard.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 7a

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 24

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van de molen Bonrepas

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Planning

Aannemer Van Oostrum uit Westbroek start naar verwachting medio maart met voorbereidende werkzaamheden op de Bonrepas. Vlak daarna start de aannemer met het aanbrengen van de cloezianapalen, houten schotten en klei. Naar verwachting worden de werkzaamheden uiterlijk begin juni 2023 afgerond.

Wat merkt u ervan?

Bij de Bonrepas werkt de aannemer vanaf de openbare weg. Dat betekent dat u last kunt hebben van verkeershinder door wegomleidingen en werkverkeer. We doen ons best om dit tot een minimum te beperken en uw buurt zo bereikbaar mogelijk te houden. Bewoners van de Bonrepas worden persoonlijk geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning. Daarnaast kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bouwkundige opname

Staat uw woning binnen een straal van 30 meter van de werkzaamheden? Dan ontvangt u voorafgaand aan de werkzaamheden een brief van TVW Expertise voor het maken van een bouwkundige opname. De kans dat de uitvoering van de werkzaamheden schade veroorzaakt aan woningen en eventuele (bij)gebouwen is zeer klein. Maar uit zorgvuldigheid willen wij graag voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige vooropnamen maken, zodat we eventuele kwetsbare gebouwen goed in beeld hebben.

Bijzonderheden

Uit onderzoek bleek dat een deel van de bomen langs de Bonrepas niet meer voldeed aan de regelgeving van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo stonden er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook konden sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken, waardoor de stevigheid van een kering kan beschadigen. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, zijn deze bomen eind februari 2022 alvast gesnoeid of verwijderd.

Het waterschap hecht veel waarde aan bomen, maar in het kader van waterveiligheid is het soms noodzakelijk om bomen te verwijderen. Daarom kijken wij bij de beoordeling van de bomen altijd goed of wij bomen, al dan niet met maatregelen, kunnen behouden. Indien dat niet het geval is, kijken wij in overleg met de gemeente en de omgeving naar de mogelijkheid om nieuwe bomen te planten in het gebied. Na afronding van de werkzaamheden gaan we hier mee aan de slag.

Contact

Contact (Van Oostrum Westbroek B.V.)

Teunis Meerkerk, omgevingsmanager Van Oostrum Westbroek B.V.

QRcode BouwApp Van Oostrum

Meld u aan voor de bouwapp.
Blijf op de hoogte en meld u aan voor de bouwapp. U kunt de app downloaden door onderstaande QR-code te scannen of in de appstore van uw telefoon de zoekterm ‘Vlistkade’ in te vullen.