Vlist - Traject Bonrepas

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades langs dit traject niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Op de Bonrepas, gelegen tussen de Opweg en Slangeweg, wordt de stabiliteit van de kade op diverse plaatsen verbeterd door het aanpassen van de oostelijke wegberm en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Als gevolg van deze maatregelen wordt ook de weg verkeersveiliger en het kadeonderhoud gemakkelijker. Daarnaast is een eventuele toekomstige kadeverhoging mogelijk.

Over het ontwerp

De oostelijke wegberm wordt door het ophogen van het schuin lopende talud verbreed. Hierbij wordt de bovenste grondlaag van de wegberm en het talud afgegraven en opnieuw opgehoogd met zand en klei. De houten paalbeschoeiing bestaat uit een houten palenrij met houten schotten. Afhankelijk van de locatie staan de palen tegen elkaar aan of staan ze uit elkaar. Tussen de palen komen houten schotten. De bovenzijde van palen is gelijk aan het hoogste polderpeil. Dat betekent dat de palenrij nagenoeg onzichtbaar is. De palenrij in de poldersloot komt wel iets in de watergang te staan, waardoor een klein deel van het water wordt gedempt. Dit is helaas onontkoombaar. Het totaal aan waterdemping wordt verrekend binnen het projectplan Lopikerwaard.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 7a

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van Bonrepas 24

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Impressiebeeld ter hoogte van de molen Bonrepas

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is breder geworden en de palen van het stabiliteitscherm zijn gelijk met het waterpeil.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2022 tot en met maart 2023. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies beginnen langs de Bonrepas.

Bijzonderheden

Uit onderzoek bleek dat een deel van de bomen langs de Bonrepas niet meer voldeed aan de regelgeving van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo stonden er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook konden sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken, waardoor de stevigheid van een kering kan beschadigen. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, zijn deze bomen eind februari 2022 alvast gesnoeid of verwijderd.

Het waterschap hecht veel waarde aan bomen, maar in het kader van waterveiligheid is het soms noodzakelijk om bomen te verwijderen. Daarom kijken wij bij de beoordeling van de bomen altijd goed of wij bomen, al dan niet met maatregelen, kunnen behouden. Indien dat niet het geval is, kijken wij in overleg met de gemeente en de omgeving naar de mogelijkheid om nieuwe bomen te planten in het gebied. Na afronding van de werkzaamheden gaan we hier mee aan de slag.