Raamwaterplan Bodegraven Noord

In het raamwaterplan Bodegraven Noord beschrijft het waterschap welke knelpunten in het waterbeheer de komende jaren worden opgelost. De knelpunten komen voort uit wensen van bewoners en bedrijven, ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het waterbeheer, maar ook uit de Europese en landelijke opgaven.

Actueel

Contact

Waarom een raamwaterplan?

Bodegraven Noord is een gebied met een complexe problematiek. Diverse partijen (waterschap, provincie, gemeente, LTO, Agrarische Natuurvereniging de Parmeij en Natuurmonumenten) buigen zich al tientallen jaren over de combinatie van agrarische functie, wateropgave en natuuropgave. Doordat de wateropgave invloed heeft op de natuuropgave en vice versa is jarenlang gewacht met het nemen van maatregelen voor het watersysteem. Medio 2017 ligt er een inrichtingsschets voor de natuuropgave als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), maar er zijn nog steeds onduidelijkheden en meningsverschillen over de concrete uitwerking. Verbetering van het watersysteem is intussen zo urgent dat niet meer langer gewacht kan worden op een definitief plan voor de natuuropgave. Dit raamwaterplan komt tegemoet aan deze urgentie en biedt daarnaast de mogelijkheid om de komende jaren in de vorm van (uitgewerkte) deelplannen maatregelen uit te voeren met diverse andere partijen in het gebied en verbeteringen van het watersysteem te realiseren ten behoeve van de nog definitief te maken natuuropgave.

Kaart van het gebied

Het gebied (2.200 hectare) is afgebakend met hydrologische grenzen: De Meije in het noorden, de Oude Rijn in het Zuiden en de Molentocht als oostelijke grens.

Het gebied in één oogopslag

Bodegraven Noord is een veenweidegebied. De bodem daalt gemiddeld met 0,5 centimeter per jaar, met uitschieters tot 1 centimeter per jaar. Tot nog toe was het in veenweidegebieden gebruikelijk dat het waterschap elke tien jaar de waterpeilen aanpast aan de bodemdaling. Dit is echter op de lange termijn niet overal houdbaar.

Perspectief

Het plangebied ligt in de provincie Zuid-Holland. Voor de toekomst van Bodegraven Noord is behoud van het karakteristieke veenweidelandschap en de agrarische sector van belang. Dat betekent dat er in dit gebied perspectief moet blijven voor de landbouw, afgestemd op een duurzaam waterbeheer.

Polderlandschap in Bodegraven Noord

De Meijevliet bij het kruispunt van de polders Weijland en De Bree

Samenwerken in het gebied Gouwe Wiericke

Het gebied Bodegraven Noord is onderdeel van een groter gebied Gouwe Wiericke. In dit gebied werkt ons waterschap samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda, en het hoogheemraadschap van Rijnland aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

De begeleidingsgroep

Het waterschap betrekt ook andere overheden en belangenorganisaties bij het raamwaterplan. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld die het waterschap adviseert over de aanpak en fungeert als denktank.