Waterschap en perceeleigenaren werken samen in Rietveldse polder

Gepubliceerd op 3 juni 2021

Door de Rietveldse kade, een cultuurhistorische kade in het buitengebied van Woerden, lekt regelmatig water. Deze kade vormt de grens tussen het peil in polder Rietveld en het lagere peil in de polder Zegveld. Het herstel van de kade is lastig voor de veelal agrarische eigenaren. Het waterschap wil af van de lekkages omdat er veel extra water nodig is om de sloten in de polder Rietveld op peil te houden. Eigenaren en het waterschap hebben plannen om met nieuwe dammen, duikers en vooral het samen optrekken de problemen op te lossen. Deze plannen staan beschreven in een ontwerp-projectenplan dat van 3 juni t/m 15 juli ter inzage ligt.

Wat is het probleem

De Rietveldse kade is de waterhuishoudkundige scheiding tussen polder Rietveld en polder Zegveld-Zuid. De ruim 2 kilometer lange kade bestaat uit veen, is enkele meters breed, begroeid met bomen, onderdeel van NNN en een eeuwen oud landschapselement.
De kade is regelmatig lek, veelal het gevolg van graafschade door muskusratten. Hierdoor stroomt oppervlaktewater van polder Rietveld naar de lager gelegen polder Zegveld-Zuid. Het waterschap moet vervolgens veel water uit de Oude Rijn inlaten om de Rietveldse polder op peil te houden.
De onderhoudsplicht voor de kade ligt bij de aangrenzende agrariërs. Doordat de kade begroeid is, is het lastig om bij de locatie te komen en de gaten met grond aan te vullen.

De oplossing

Na langdurig overleg is bij alle partijen draagvlak voor een oplossing waarbij de dwarssloten nabij de Rietveldse kade worden afgedamd. De dammen vormen straks samen met de percelen, de nieuwe peilscheiding. Door het aanbrengen van duikers door de kade krijgen de watergangen aan beide zijden van de kade hetzelfde (Zegveldse) peil. De nieuwe peilscheiding is veel robuuster, minder kwetsbaar en beter te onderhouden.

Een bijzondere samenwerking

De plannen voor kade staan beschreven in een ontwerp-projectplan ‘realisatie peilscheiding polder Rietveld’. Bij het projectplan zit een tekening waarop alle maatregelen staan. Het uitgangspunt is dat waterschap en de eigenaren nauw samenwerken bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Het waterschap zorgt voor de klei, de uitvoering gebeurt door de aangrenzende agrariërs. Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken, van 3 juni 2021 t/m 15 juli 2021, digitaal ter inzage. Belanghebbend kunnen tijdens deze periode hun zienswijze bij het waterschap kenbaar maken.


Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over het ontwerp-projectplan en de inspraak kunt u contact opnemen met de projectbeheerder Arjan Koerhuis, arjan.koerhuis@hdsr.nl