Gouwe Wiericke

Bodegraven Noord is onderdeel van het grotere gebied Gouwe Wiericke. In dit gebied werken wij samen met de gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

Het gebied

Op onderstaand kaartje is het gebied aangeduid.

Kaart gebied Gouwe Wiericke

Uitwerking in projecten

De invulling van de verschillende opgaven in het gebied gebeurt zoals gezegd in projecten. Twee van deze natuurprojecten liggen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden.

Bodegraven Noord

Voor Bodegraven Noord is in begin 2016 een eerste, voorlopig schetsontwerp uitgewerkt. Dat ontwerp is in maart en april zowel aan bewoners en grondgebruikers uit het gebied als aan de gemeenteraad gepresenteerd. Aan de gebiedspartijen, waaronder de agrariërs, is gevraagd om hun voorstellen, zorgen, suggesties en ideeën kenbaar te maken. Dat leverde 27 reacties op. Daarnaast hebben De Parmey en Natuurmonumenten de gemeenteraad geïnformeerd over hun visie op de inrichting voor natuur in de polder. In een Toekomsttafel Recreatie is geconcludeerd dat alle relevante input voor de volgende fase besproken is. Met maatschappelijke partners uit de agrarische sector wordt overlegd over de mogelijkheid om hun visie op de realisatie van de natuurdoelen uit te werken.

Lange Ruige Weide

Tijdens het opstellen van een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse voor Lange Ruige Weide is enthousiasme ontstaan om de bodemdaling in het gebied aan te pakken. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat nu met de grondeigenaren een set van maatregelen uitwerken.

Gebiedsovereenkomst

De afspraken om deze gezamenlijke opgaven te realiseren, zijn vastgelegd in een gebiedsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aan het eind van 2016 formeel ondertekend. De gebiedsovereenkomst is geldig van 2016 tot en met 2021.