Start inspraak ontwerppeilbesluit Kockengen, ontwerp-wijziging peilbesluit Kockengen 2007 en ontwerp-projectplan Aanleg stuw en vispassage Kockengense wetering

Het waterschap heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor de oppervlaktewaterpeilen van de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Het peilbesluitgebied ligt in de gemeentes Woerden en Stichtse Vecht in de provincie Utrecht. Het dorp Kockengen is geen onderdeel van dit peilbesluit.  Voor dit peilbesluit en het projectplan liggen de ontwerpen vanaf dinsdag 30 mei 2023 zes weken ter inzage.

In een peilbesluit leggen we vast welk peil in welk gebied moet worden gehandhaafd. In een projectplan worden de werkzaamheden beschreven die leiden tot de nieuwe inrichting van het watersysteem.

Het gaat om de volgende ontwerpen:

  • ontwerppeilbesluit Kockengen
  • ontwerp-wijziging peilbesluit Kockengen 2007
  • ontwerp-projectplan Aanleg stuw en vispassage Kockengense wetering.

Op deze pagina kunt u alle ontwerpen en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. U kunt een inspraakreactie indienen voor zowel het ontwerppeilbesluit als op het ontwerp-projectplan. Dit kan schriftelijk en mondeling. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de officiële bekendmaking in de rechterbalk hiernaast. Uw inspraakreactie dient uiterlijk 10 juli 2023 ontvangen te zijn.

Inloopavond maandag 19 juni 2023

Het waterschap organiseert op maandagavond 19 juni 2023 een inloopavond in Zaal Het Lokaal, Heicop 24C te Kockengen. U bent welkom vanaf 19:30 tot 21.30 uur. We kunnen u een toelichting geven op de plannen en u kunt vragen stellen. Ook kunt u ter plekke een inspraakreactie indienen.

Wat verandert er met het nieuwe peilbesluit ?

In 2021 is de realisatie van de hoogwatervoorziening langs de Wagendijk afgerond en sinds juni 2021 worden de peilen van de polders Teckop-Zuid en Kockengen in stappen aangepast richting het vigerend peilbesluit.

Met het oog op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de ambitie om bodemdaling te remmen is het waterschap in deze polders in gesprek gegaan. Tijdens dit proces is het plan ontstaan om de polders Kockengen en Teckop anders in te delen. Het blijven twee peilgebieden, maar de peilscheiding verplaatst van de Hollandse Kade naar de weg Teckop. In deze peilgebieden is gekozen voor een vast peilbeheer met sturingsmarge en hier verdwijnt het zomer- en winterpeil. Ten opzichte van de huidige peilen is:

  • in het nieuwe peilgebied Kockengen-Noord het ontwerppeil hetzelfde als het winterpeil 2022/2023. Het zomerpeil verdwijnt hier.
  • in het nieuwe peilgebied Teckop het ontwerppeil ongeveer gelijk aan het zomerpeil 2023. Hier verdwijnt het winterpeil.

De peilen in de gerealiseerde hoogwatervoorzieningen Teckop en Wagendijk veranderen niet. Conform het beleid van het waterschap wordt bij de kleinere hoogwatervoorzieningen het dagelijks peil(beheer) en dagelijks onderhoud overgedragen aan de eigena(a)r(en). Het vervangingsonderhoud blijft de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Om de nieuwe peilgebiedsindeling en het peil(beheer) vast te stellen is een nieuw peilbesluit nodig. Na vaststelling is het peilbesluit hier weer actueel. Daarmee voldoet het waterschap aan zijn wettelijke verplichting tot het opstellen en zorgdragen voor een actueel peilbesluit.

Aanleg stuw en vispassage Kockengense wetering

Het ontwerppeilbesluit leidt tot een aanpassing van de peilgebiedsindeling waarvoor maatregelen nodig zijn. De bestaande peilscheiding wordt verschoven van de Hollandse Kade naar de weg Teckop ter hoogte van de Kockengense Molen. Om de nieuwe peilscheiding te realiseren wordt een stuw met vispassage in de Kockengense wetering aangebracht ten zuiden van de openbare weg Teckop. Ook komt er een grotere duiker onder deze openbare weg en wordt een brug bij de Hollandse kade gemaakt. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het vervolg – wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota. In de inspraaknota wordt aangegeven hoe het waterschap de zienswijzen behandelt. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een exemplaar van de inspraaknota. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, kan het projectplan en/of het peilbesluit daarop worden aangepast.

Vaststelling van een projectplan is een bevoegdheid van het college en vaststelling van een (wijziging van een) peilbesluit is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom verloopt de vaststellingsprocedure anders:

  1. het peilbesluit wordt, samen met het inspraakrapport, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.
  2. het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college vastgesteld.
Susan Graas
Susan Graas
Voor het ontwerp-peilbesluit
Arjan Koerhuis
Arjan Koerhuis
Voor het ontwerp-projectplan