Onderzoeken en (praktijk)proeven

Onderwaterdrainage

Het waterschap participeert in diverse proeven met onderwaterdrainage. Het doel is het in beeld brengen van de effecten deze vorm van drainage op de bodemdaling, de waterkwaliteit en het waterbeheer. Daarnaast verkennen we of het wenselijk is ons beleid over peilbeheer aan te passen.

Sturen met (grond)water

Sturen met water is een innovatieve manier van waterbeheer, waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Samen met het VIC onderzoekt het waterschap de mogelijkheden en randvoorwaarden. In de polder Spengen (gemeente Woerden) start dit najaar een pilot met agrariërs.

Waarderingsonderzoek veenweiden

Wat is de waarde van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie? Iedereen heeft er zijn eigen mening over. Het waterschap heeft daarom samen met de gemeente Woerden de waardering voor het veenweidegebied onderzocht. Bijna 300 mensen hebben hun mening gegeven. Vrijwel allemaal blijken ze de weilanden, het slotenpatroon, de openheid en de koeien hoog te waarderen. Het onderzoek beschrijft hoe deze aspecten in kaart kunnen worden gebracht en hoe we er vervolgens rekening mee kunnen houden in onze plannen en projecten. In de onderstaande eindrapportage leest leest u meer over het onderzoek.

RE:PEAT

We beschikken over steeds meer kennis over het veenweidegebied. Maar dat wil nog niet zeggen dat samenwerken bij plannen en projecten daardoor makkelijk wordt. Samen met Tygron hebben we daarom het simulatieprogramma RE:PEAT ontwikkeld. RE:PEAT biedt een innovatieve manier om alle kennis op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten en met meerdere partijen tegelijk, interactief te verkennen wat de gevolgen van plannen zijn. De eerste toepassing verliep erg goed. We hopen de komende jaren met RE:PEAT nieuwe impulsen te geven aan de samenwerking en het gebiedsgerichte maatwerk waar het veenweidegebied om vraagt.

Introductiefilmpje RE:PEAT

Kockengen Waterproof

In het project Kockengen Waterproof werken de gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in het dorp Kockengen en de omliggende polder.

IMG-20140729-00148

Watergebiedsplannen in het veenweidegebied

In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap de richtlijnen voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. In het veenweidegebied werkt het waterschap aan verschillende watergebiedsplannen.

Toekomstverkenning bodemdaling

In dit onderzoek heeft het waterschap samen met de provincies Utrecht en Zuid-Holland op een rij gezet wat de toekomstige kosten en baten zijn van verschillende vormen van peilbeheer, elk met hun eigen tempo van bodemdaling en alle gevolgen van dien.

Potenties kringlooplandbouw voor verbetering waterkwaliteit in veenweidegebied

In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.

2016-01-18 17_09_03-Alterra-rapport 2684 voorstudie kringlooplandbouw veenweide.pdf (BEVEILIGD) - Ad