Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het Raamwaterplan voor het Eiland van Schalkwijk, dat het waterschapsbestuur in februari 2015 heeft vastgesteld, bevat de kaders voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor het Eiland van Schalkwijk. Sinds de vaststelling zijn al enkele deelplannen gerealiseerd, zoals het gecombineerde waterbergings-/inundatiegebied Blokhoven.

Waterschap, gemeente, maar ook derden kunnen initiatief nemen voor de uitwerking van een deelplan met concrete maatregelen. Op deze pagina vindt u een kaart met een overzicht van alle deelplannen.

P1010220

De Schalkwijksewetering in Schalkwijk

Spoorsloot / De Pothoek

De aan- en afvoercapaciteit van gebied ‘De Pothoek’ is beperkt. Vanwege het krappe stelsel van de Pothuizerwetering en Romuluswetering die langs de spoorlijn Houten-Culemborg liggen is het lastig om voldoende water te leveren tijdens de nachtvorstschadebestrijding voor de fruitteelt. Daarnaast is de afvoercapaciteit van de Honswijksewetering beperkt. De watergang moet relatief vaak geschoond worden wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. Om de watersituatie in de Pothoek te verbeteren wil HDSR een watergang realiseren tussen de Schalkwijksewetering en de Achterdijk, parallel aan de spoorlijn Houten - Culemborg.

afvoerrichting

De gemeente Houten heeft in de mobiliteitsvisie 2017-2027 langs ditzelfde tracé een fietspad geprojecteerd. De gemeente en HDSR trekken daarom gezamenlijk op bij dit traject om tot een gezamenlijke oplossing voor het gebied te komen. In 2018 organiseerde de gemeente Houten 2 bewonersbijeenkomsten waar het waterschap aanwezig was.

Verbreden duikers Wetering om de Put (Gemeente Wijk bij Duurstede) en automatiseren stuw

Knipsel

Een aantal duikers in de Wetering om de Put is te krap gedimensioneerd. Hierdoor kan bij hevige neerslag wateroverlast optreden. Een aantal duikers in Wetering om de Put is al vergroot, maar nog niet allemaal. Deze duikers dienen te vervangen worden.

Daarnaast dient HDSR de nabijgelegen stuw ST3029 te automatiseren. Door deze stuw te automatiseren kan in de toekomst beter geanticipeerd kan worden op de weersomstandigheden (slimmer sturen), waardoor de kans op wateroverlast verminderd wordt.

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk is een peilbesluit vastgesteld. Meer informatie over dit peilbesluit en de herzieningen vindt u op overheid.nl:

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

screenshot_raamwaterplan

Neem een kijkje in het digitale Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het is het beste te bekijken met de browsers Firefox of Chrome (niet op de mobiele telefoon).

Waterbergings/inundatiegebied Blokhoven

Waterbergingsgebied Blokhoven

Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven is het eerste project uit het Raamwaterplan dat is afgerond.

Verbeteren waterhuishouding Polder Tull en ’t Waal

tullwaal

Gemaal Waalseweg, gelegen nabij de Molenbuurt in Houten, is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Daarnaast hebben bewoners en ondernemers binnen het gebied aangegeven wensen te hebben ten aanzien van de onttrekking van water en het dempen van watergangen. Daarom kijkt HDSR momenteel hoe zij de watersituatie in dit gebied kunnen verbeteren.

Het nieuwe gemaal wordt nabij het Inundatiekanaal gepositioneerd. Hierdoor kan overtollig water rechtstreeks op de boezem worden uitgemalen en wordt wateroverlast op de Waalsewetering voorkomen. In de Waalsewetering wordt een opvoergemaal geplaatst om het hoger gelegen gebied in droge tijden van water te voorzien. De primaire watergang wordt deels verlegd. Hierdoor is de vereiste verbreding eenvoudiger en goedkoper te realiseren en neemt de huidige duikerlengte in het primaire tracé aanzienlijk af.

Nieuws

Meer weten?

Neem contact op met Arjan Koerhuis, telefoon: (030) 634 58 37, e-mail: arjan.koerhuis@hdsr.nl of met Marcel Wijstma, telefoon (030) 634 58 97, e-mail: marcel.wijstma@hdsr.nl.