Nieuwsbrief GHIJ 2 - 2023

Banner Nieuwsbrief GHIJ 2023_afbeelding
April 2023

De vorige mail die u heeft ontvangen misten enkele links dus bij deze de juiste versie.

Er is weer van alles gebeurd in en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen. Lees snel verder...

  1. Baggerwerkzaamheden afgerond
  2. GHIJ-Noord - start planuitwerkingsfase
  3. Dijk- en oeververbetering Willeskop uitvoering deel 1 en voorbereiding deel 2
  4. Recreatievaart GHIJ weer aangemoedigd dankzij aanpak passantenhavens
  5. Nieuws over de Doorslagsluis

Baggerwerkzaamheden afgerond

_SNE2099

Van begin januari 2023 tot medio maart 2023 heeft aannemer J.P. Schilder de laatste fase van het baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel afgerond. Dit was de vierde en tevens laatste fase van dit project. Afgelopen maand is de laatste schep bagger symbolisch verwijderd door Bert de Groot, Hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden.

De werkzaamheden door de jaren heen

Oktober 2017, vlak na het vaarseizoen van dat jaar, zijn de eerste werkzaamheden gestart. Vanaf de Doorslagsluis bij Nieuwegein tot aan de Waaiersluis in Gouda is er in deze jaren ruim 180.000 m3 baggerspecie verwijderd. Waaruit ook 500 ton aan afval is gehaald. Dit betreft onder andere autobanden, puin, stenen, fietswrakken en zelfs een autowrak.

Wat feitjes op een rijtje

  • Sinds de jaren ’70 is er minimaal gebaggerd waardoor deze werkzaamheden de vaarroute ten goede komen.
  • Er zijn enkele naoorlogse automatische wapens zijn gevonden door duikers. Deze zijn overgedragen aan de politie.
  • Voorafgaand aan het baggeren is er archeologisch onderzoek gedaan. Hier is enkel een militaire helm uit de jaren ’30 aangetroffen.

Voorlopig is er voldoende gebaggerd in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het waterschap is blij dat de baggerwerkzaamheden vlak voor het vaarseizoen van 2023 zijn afgerond. We wensen iedereen een fijn vaarseizoen.

GHIJ-Noord - start planuitwerkingsfase

133_DJI_0423

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief eind vorig jaar, eindigt de verkenningsfase van het project Dijkverbetering GHIJ-Noord. In de huidige fase, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief concreet uitgewerkt tot het detailniveau (o.a. materiaalkeuze en inpassing van de maatregelen in de omgeving) dat nodig is voor de procedures en vergunningen. De planuitwerkingsfase duurt circa 2 jaar. Na de wettelijke procedures plus ter inzage legging van de documenten en goedkeuring door de provincie Utrecht, kan de uitvoering van de dijkverbetering beginnen.

Plan van aanpak opstellen voor bestuur

Het projectteam legt momenteel de laatste hand aan het Plan van Aanpak voor de planuitwerkingsfase. Dit plan van aanpak wordt voorgelegd aan het bestuur van De Stichtse Rijnlanden en aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB), een van de financiers van dit project.

Het veld in voor onderzoek

Vanaf april gaan we diverse onderzoeken uitvoeren. De informatie die hieruit voortkomt is nodig om het ontwerp verder uit te werken. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke flora en fauna in het gebied aanwezig is en met welke (beschermde) soorten we rekening moeten houden. Voorbeelden van deze (beschermde) soorten zijn vleermuizen, kikker- en paddensoorten en vogels inclusief hun nestplaatsen. De lente is hier het perfecte seizoen voor. Daarnaast worden alle objecten langs de kering geïnventariseerd. Denk hierbij aan bomen, bebouwing, inlaten en aanlegsteigers. Via deze inventarisatie wordt onderzocht of deze kunnen blijven staan (eventueel met een vergunning) of verwijderd moeten worden. Om de hoogte en breedte van de dijk in kaart te brengen worden profielen van de dijk ingemeten. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en welke werkzaamheden nodig zijn. Het doel is om na afronding van het hele project een waterkering te hebben die aan alle (veiligheids)eisen voldoet en goed te beheren is.

Wilt u meer weten?

Cathelijne van Haselen, email: cathelijne.van.haselen@hdsr.nl of tel. nr.: 030 634 5938

Ane Sybesma, email: ane.sybesma@hdsr.nl of tel. nr. : 030 634 5865

Dijk- en oeververbetering Willeskop uitvoering deel 1 en voorbereidingen deel 2

Willeskop 2

Langs de zuidkant van de GHIJ tussen Oudewater en Montfoort ligt het project dijk- en oeververbetering Willeskop. De oevers worden hersteld omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In totaal gaat het om een lengte van 6 kilometer.

Deel 1, traject Oudeweg, gaat binnenkort in de uitvoering. Voor deel 2 wordt er op 25 april een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Uitvoering Dijk- en oeververbetering Willeskop, deel 1

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn voor het broedseizoen bomen en beplanting verwijderd. Inmiddels is een aannemer geselecteerd die de dijk- en oeververbetering gaat uitvoeren. Belanghebbenden en geïnteresseerden in het project worden door Aannemersbedrijf Straver en Zn. uit IJsselstein uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stelt de aannemer zich aan u voor en wordt de werkwijze toegelicht. De werkzaamheden starten in mei.

Inloopbijeenkomst Dijk- en oeververbetering Willeskop, deel 2

Op 25 april is er in Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 in Montfoort tussen 16:00 en 20:00 uur een inloopbijeenkomst om de bewoners en andere belanghebbenden te informeren over de voortgang van het project. Aan de hand van kaartmateriaal wordt het project toegelicht. Er wordt verteld wat de werkzaamheden betekenen voor de perceeleigenaren. Zo staan er op verschillende percelen bomen en objecten in en op de waterkering die voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwijderd. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Recreatievaart GHIJ weer aangemoedigd dankzij aanpak passantenhavens

20210614_130826

Ons waterschap is continu bezig met de kwaliteit van water voor alle gebruikers en belanghebbenden. De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van water. De vaarwegen in het gebied, waaronder ook die van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, nodigt uit om op het water te gaan. Zeker nu het vaarseizoen van 2023 is begonnen. Waterrecreatie neemt dan ook behoorlijk toe vanaf dit moment. Hiervoor voert het waterschap controles uit op passantenhavens.

Het is belangrijk dat de doorgang goed bereikbaar is voor recreatievaart. Het waterschap wil niet langer dat passantenhavens worden gebruikt als illegale woonplek of stalling voor boten. Volgens het waterschap hebben passanten geen idee wat voor schade ze aanrichten. Om toegankelijkere recreatievaart in onze wateren te behouden blijft het waterschap hierop handhaven.

Lees hier meer over de handhaving op passantenhavens: Aanpak waterschap maakt passantenhavens weer aantrekkelijke plek voor recreatievaart - HDSR

Nieuws over de Doorslagsluis

Doorslagsluis_2

In het project Doorslagsluis wordt er gewerkt aan het vergroten van de doorvoercapaciteit. Het water van het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt via de Doorslagsluis naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Nadat er in januari de sluishoofden ontmanteld werden zijn de nieuwe sluishoofden momenteel allemaal geplaatst en is het renovatiewerk voor een belangrijk deel gereed.

De komende weken zal de aanvaarbeveiliging worden aangebracht en worden hekwerken, sluisbalken (met jaartallen) en andere oorspronkelijke kenmerken van de sluis teruggebracht. De verwachting is dat op 1 mei 2023 de stremming n.a.v. bovenstaande werkzaamheden zal zijn opgeheven. Hierna werkt aannemer Heijmans enkel nog aan het herstel van de openbare ruimte.

Ga voor meer informatie over dit traject naar onze webpagina. Of mail voor specifieke vragen naar Martijn Oosting via: martijn.oosting@hdsr.nl.

Voor meer informatie over onze projecten ga naar www.hdsr.nl/ghij