Nieuwsbrief GHIJ 1 - 2023

Januari 2023, nummer 1

Wat is er weer veel gebeurd langs de GHIJ...
Lees snel verder voor een update of neem voor meer informatie een kijkje op de projectpagina www.hdsr.nl/ghij

Voorkeursalternatief dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord vastgesteld

Dronefoto GHIJ_2

Het voorkeursalternatief van het project dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord (GHIJ-Noord) is eind 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Doelstellingen van het project is de waterkering tussen Hekendorp en Achthoven-Oost te laten voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnormen en waar mogelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Met het oog daarop zijn de kansen om extra waarden of nieuwe functies aan het projectgebied toe te voegen, geïnventariseerd en afgewogen.

De Nota Voorkeursalternatief kunt u hier bekijken. Mocht u vragen of aandachtspunten hebben dan horen we dat graag.

Voorkeursalternatief omschrijving

Op de locaties waar een ‘dubbele waterkering’ ligt, tussen Hekendorp en Oudewater en tussen Oudewater en Montfoort, is het voorkeursalternatief om de waterkering langs het water op te waarderen tot regionale waterkering. Om te zorgen dat de kering waterveilig en te beheren is, moet op sommige locaties de oeverconstructie langs het water worden verbeterd en mogelijk ook beplanting worden verwijderd.

Tussen Montfoort en Achthoven-Oost ligt ook een ‘dubbele waterkering’. Hier is het advies  de waterkering langs het water opwaarderen tot regionale kering indien mogelijk. Het onderzoek naar de mogelijkheden loopt.

Op de locaties waar de regionale kering al langs het water ligt, zoals in de stedelijke gebieden van Oudewater en Montfoort, moet de oeverconstructie op sommige locaties worden verbeterd.

Bijdrage aan kwaliteit leefomgeving

Naast waterveiligheid is ook onderzocht op welke wijze een klimaatbestendig watersysteem, duurzaamheid, het verbeteren van biodiversiteit en wensen vanuit de omgeving toegepast kunnen worden. In de volgende fase wordt op vier locaties onderzocht of er (tijdelijke) berging of verbreding van de GHIJ kan worden gerealiseerd in combinatie met natuurvriendelijke oevers en natuurontwikkeling. Ook wordt onderzocht of wensen van o.a. bewoners kunnen worden gekoppeld aan de dijkverbetering.

Planuitwerkingsfase

Met deze stap is een einde gekomen aan de verkenningsfase en start de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase wordt het Voorkeursalternatief concreet uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor formele besluitvorming en de vergunningen.

Meer informatie

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen van de dijkverbetering GHIJ-Noord.

Zie hier het persbericht.

Baggerwerkzaamheden weer van start gegaan

baggeren

Op 9 januari zijn de baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel weer gestart. Aannemer J.P. Schilder voert deze werkzaamheden in opdracht van het waterschap uit. In de laatste fase van dit project wordt een gedeelte in Oudewater gebaggerd en het traject van Hekendorp tot Haastrecht.

Werkzaamheden

Tijdens deze werkzaamheden wordt de baggerspecie uit de watergang geschept door een kraan op een ponton. Daarna wordt het in kleine beunbakken naar een overslaglocatie gevaren. Vanuit daar wordt de baggerspecie overgeschept in vrachtwagens die naar de stortlocatie gaan. Een andere mogelijkheid is dat de baggerspecie nogmaals wordt overgezet in een groot schip die naar een andere stortlocatie vaart. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de baggerspecie en daarmee de bestemming.

Inloopbijeenkomst

Op 21 december 2022 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Hierin werden voornamelijk vragen gesteld over de planning en voorkomen van schade aan eigendommen. De algehele sfeer tijdens de bijeenkomst was goed en positief. Medewerkers van het waterschap en de aannemer hebben de bezoekers te woord kunnen staan en hen een beeld kunnen geven van deze laatste fase.

Het streven is de baggerwerkzaamheden vóór de start van het vaarseizoen (1 april) af te ronden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Bezoek dan onze webpagina of kijk op de baggerportal voor meer specifieke informatie. Heeft u de inloopbijeenkomst gemist en heeft u toch nog wat vragen? U bent van harte welkom op de wekelijkse inloopbijeenkomst in de bouwkeet van de aannemer. Meer informatie hierover vindt u ook op onze webpagina.

Doorslagsluis Nieuwegein

Doorslagsluis_3

Sinds oktober wordt er hard gewerkt aan het project Doorslagsluis. In dit project wordt er gewerkt aan het vergroten van de doorvoercapaciteit. Het water van het Merwedekanaal stroomt via de Doorslagsluis naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

De werkzaamheden

Aannemer Heijmans werkt aan het opknappen van de bestaande historische delen, zoals de muren van de sluiskolk. Voor De Stichtse Rijnlanden is het erg belangrijk dat de historische onderdelen zo veel mogelijk intact blijven. In de afgelopen tijd zijn de sluishoofden ontmanteld, de sluisdeuren verwijderd en is een start gemaakt met renovatiewerkzaamheden. De nieuwe sluishoofden worden prefab opgemetseld en zullen uiteindelijk in zijn geheel worden geplaatst. Dit zal in februari gaan gebeuren. De sluisdeuren zijn opgeslagen op het naastgelegen terrein. De Stichtse Rijnlanden, de gemeente en de historische kring onderzoeken de mogelijkheid tot hergebruik van deze sluisdeuren in de openbare ruimte. Mogelijk dat het hout van twee sluisdeuren ook door het waterschap zelf wordt hergebruikt.

Planning

Voor het vaarverkeer is de Doorslagsluis tot 1 mei gestremd. Op die datum zal het grootste gedeelte van het werk gedaan zijn, maar daarna zullen nog wel afrondende werkzaamheden op de kade worden gedaan.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit traject naar onze webpagina. Of mail voor specifieke vragen naar Martijn Oosting via: martijn.oosting@hdsr.nl.

Dijk- en oeververbetering Willeskop (Oudeweg)

Willeskop 1

Perceeleigenaren van het traject Oudeweg waren in september uitgenodigd om de ontwerptekeningen door te nemen en wensen te bespreken. Dit leidde tot een aantal aanpassingen in de tekeningen en verder onderzoek naar mogelijkheden. De aanwezige personen hebben naderhand een gespreksbevestiging van ons ontvangen. Hierin stonden de notulen en uitkomsten van de bijeenkomst. Voor deze fase is een bestek ontwikkeld. Dit bestek omvat een omschrijving van het werk, inclusief juridische en technische bepalingen, materialen en voorwaarden.

Bodemonderzoek

De afgelopen periode is nader onderzoek gedaan naar de gesteldheid en kwaliteit van de bodem. Dit onderzoek zal ook het komende jaar op de rest van het traject worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam dat de bodem op bepaalde locaties verontreinigd is. De mogelijke oorzaak is in het verleden aangelegde puinoevers met stukken asbest of als gevolg van bedrijfsactiviteiten van steen- en gasfabrieken. Hierdoor stellen wij specifieke eisen aan de aannemer over het omgaan met verontreinigde grond. Zo moet de aannemer bijvoorbeeld gecertificeerd zijn.

Vergunningen voor bouwwerken

Perceeleigenaren zijn erop gewezen dat bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een steiger in de kering waarvoor geen vergunning is verleend, wordt verwijderd en niet wordt teruggeplaatst. Mocht dit bij u het geval zijn, kunt u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Als u hier vragen over heeft kunt u terecht bij afdeling Vergunningverlening via onze website.

Vervolgstappen

De komende periode maken we ontwerptekeningen voor de overige trajecten. De gesprekken met perceeleigenaren zijn een blijvend onderdeel van dit project alvorens we een tekening definitief maken.

Meer informatie

Voor overige vragen over Willeskop kunt u contact opnemen met Erika Copier via: erika.copier@hdsr.nl.

Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

Medio november 2022 heeft de gemeente Nieuwegein de omgevingsvergunning voor de aanleg van de nieuwe houten beschoeiing en de uitvoering van de werkzaamheden afgegeven. Dat betekent dat we de volgende stap kunnen zetten: de aanbesteding van het project. Hiervoor stellen we op dit moment een bestek op, een (technische) beschrijving van alle activiteiten die bij de werkzaamheden komen kijken. Zodra het bestek klaar is, gaan we op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden voor ons kan uitvoeren.

Verschuiving planning

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor onze economie. Ook bij de levering van materialen merken wij dit en lopen we met enige regelmaat tegen problemen aan, zoals een vertraagde levertijd. Voor dit project betekent dat wij de eerder gestelde planning, waarbij we de werkzaamheden voor het vaarseizoen (voor 1 april 2023) zouden uitvoeren, niet gaan halen. Dat betekent dit dat we na het vaarseizoen (na 1 oktober 2023) de werkzaamheden uitvoeren, aangezien de Doorslag in het vaarseizoen een druk bevaren route is.

Groen Groeit Mee; Achthoven - IJsselstein

“Er zitten heel veel opgaven in dit gebied. Als je die samen kunt oppakken, dan kan 1+1 wel 8 worden.”

Het is slechts een van de uitspraken die Eric Spithoven deed tijdens een interview voor de opgave Groen Groeit Mee (GGM). GHIJ-Oost werd eerder door GGM uitgeroepen tot voorbeeldgebied als het gaat om een gezonde leefomgeving en verduurzaming van provincie Utrecht. Eric is vanuit De Stichtse Rijnlanden de trekker in dit gebied. Samen met alle stakeholders zorgt hij tot een gezamenlijk Plan van Aanpak. De ervaringen die zij in dit gebied van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel opdoen, kunnen inspirerend werken voor andere collega-overheden en projecten binnen GGM.

HDSR pakt het voortouw in goede samenwerking

Binnen het voorbeeldgebied GHIJ-Oost neemt HDSR het voortouw. “Dat is logisch”, vertelt Eric. “Er ligt een concrete opgave om de zuidelijke kering te verleggen. (…) Bovendien worden water en bodem steeds meer sturend in gebiedsontwikkelingen. Dan moeten we als waterschap ook aan het roer durven zitten.” Daarnaast geeft hij aan dat hij erg tevreden is over de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Van provincie Utrecht en gemeente IJsselstein tot Staatsbosbeheer. Er wordt samen gekeken naar kansen en gewerkt met begrip voor elkaars opgave(n) en planningen.

Een gebied vol koppelkansen

De goede samenwerking is niet het enige unieke aan voorbeeldgebied GHIJ-Oost. Volgens Eric biedt het gebied ook veel kansen. Zo zijn er twee keringen, waarbij het plan is om van de oude kering – die meer landinwaarts ligt - weer een hoofdkering te maken. Dat biedt mooie koppelkansen voor het gebied, licht Eric toe. “Er ontstaat ruimte voor extra waterberging, extra bos en natuurvriendelijke oevers, om maar een paar voorbeelden te noemen.”

Lees meer..

In het interview vertelt Eric Spithoven nog veel meer over GHIJ-Oost. Benieuwd geworden? Lees het volledige artikel op de website van Groen Groeit Mee.

Wist je dat...

Het streekpad langs de Hollandse IJssel genomineerd is voor Wandelroute van het jaar 2023. Lees hier het artikel en neem vooral een kijkje langs deze mooie wandelroutes.