Diepte-/profielschouw

Onvoldoende diepte van een sloot en vuil in een duiker kan een belemmering zijn voor een goede doorstroming. Vind hier de onderhoudswerkzaamheden voor het schoonmaken van sloten zoals het verwijderen van waterplanten en het baggeren.

Onderhoud van sloot en duiker in het Kromme Rijngebied

Hieronder vindt u naast de aandachtspunten waar een eigenaar aan onderhoud moet voldoen de daarbij horende wet- en regelgeving en de uitzonderingen. Het Schouwteam kijkt tijdens de diepte-/profielschouw of deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Type watergang?

De diepte-/profielschouw geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan type: tertaire watergang. Wilt u weten welke type watergang voor u geldt? Maak dan gebruik van de kaart.

Onderhoudswerkzaamheden bij een tertaire watergang

Controle op alle watergangen en duikers. Omdat de vereiste diepte niet voor alle sloten gelijk is, wordt hieronder per categorie aangegeven, waaraan moet worden voldaan, om een sloot op "voldoende diepte" te brengen.

Normale sloot

In een normale sloot moet de watergang bij winterpeil de vereiste diepte halen. Dit houdt in dat het midden van de watergang de vereiste diepte van 60 cm westeliijk gebied / 50 cm oostelijk gebied van het Amsterdam Rijnkanaal. Ook moet de watergang worden vrij gemaakt van overmatige vegetatie.

Smalle sloot

Als een sloot smaller is als 1,8 meter. Waarbij het lastig is om bij winterpeil de vereiste diepte van 60 centimeter te halen.

Hiervoor is een stelregel dat de diepte van de sloot op 1/3e van de slootbreedte moet worden gebracht, met een minimum diepte van 25cm.

Bijvoorbeeld, sloot van 1.20 meter breed moet de bagger tot een diepte van 40 cm verwijderd worden.

Ook moet de watergang worden vrij gemaakt van overmatige vegetatie.

Sloot met zandbodem

In sommige delen van het gebied zijn er sloten met een zandbodem. Onze schouwmeesters zijn hiervan op de hoogte. In een zandbodem sloot kan de watergang bij winterpeil niet de vereiste diepte gehaald worden. Daarom dient de bagger tot de zandbodem te worden verwijderd. Ook moet de watergang worden vrij gemaakt van overmatige vegetatie.

Droge sloot

Het gewoon én buitengewoon onderhoud van het droge profiel geschiedt door de perceel eigenaar tenzij anders is bepaald.

Kanten herstellen

Doorgaans heeft de slootkant een kort talud afhankelijk van het gebied, het kan echter voorkomen dat door bijvoorbeeld het intrappen van dieren dat het talud de watergang in schuift en daardoor de sloot een deel van het waterbergend vermogen verliest. Daarom dienen de slootkanten dan opgehaald te worden.

Onderhoud duiker

Bagger kan zich ook ophopen in de duikers waardoor de doorstroming / afvoer belemmerd wordt. Daarnaast kan er voor de duiker slootvuil of ander materiaal de doorstroming belemmeren. U dient daarom ervoor te zorgen dat de duikers het water goed kunnen doorlaten.

Obstakels Verwijderen

Verwijderen van obstakels, die de doorstroming belemmeren. U kunt hierbij denken aan omgevallen bomen of takken in een watergang.

Gedempte watergangen

Watergangen die in de kaart (onderhoudslegger) van de Onderhoudsverordening staan, mogen niet zonder vergunning of melding gedempt worden. Hoe u een vergunning aanvraagt of melding doet, vindt u hier: Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

Uitzonderingen op de vereiste diepte

De vereiste diepte in tertiaire watergangen is 50 of 60cm ten opzichte van het winterpeil. Dit is afhankelijk van de ligging van de sloot.

  • Aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal hanteren wij een minimale diepte van 50cm en aan de westkant een minimale diepte van 60cm ten opzichte van het winterpeil. Deze diepte is in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit kan te maken hebben met de bodem van de watergang, en de breedte van de watergang. Wanneer je een hoge vaste bodem hebt, zoals veen of zand, is het niet wenselijk om hem dieper te maken dan de vaste bodem. In dit geval moet hij baggerschoon zijn tot de vaste bodem.
  • Een watergang kan ook erg smal zijn waardoor de diepte niet haalbaar is. Wanneer een watergang smaller is dan 1,5m op de waterlijn, moet deze minimaal 1/3e van de waterlijn diep zijn, met een minimale diepte van 25cm ten opzichte van het winterpeil.

Wet- en regelgeving diepte-/profielschouw

Er zijn regels opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden bij watergangen, om een goede balans te houden voor onder andere flora en fauna en goed waterbeheer .


Periode controle

  • Wanneer controleren we welk gebied?
    • Oude Rijn, 1 maart tot en met 7 april 2024
  • De diepte-/profielschouw wordt aangekondigd via de website www.overheid.nl

Waarom een diepte-/profielschouw

Met de diepte-profielschouw willen wij de bergingscapaciteit in een gebied behouden. Het klimaat verandert, het regent vaker en langduriger. Elke sloot in dat gebied heeft een zekere bergingscapaciteit. Dat is nodig om het water goed aan- en af te voeren. Als sloten minder diep en smaller worden (of zelfs helemaal verlanden), gaat de bergingscapaciteit verloren.

Schouwbrief ontvangen

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereed melden via  Zelf regelen.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65