Vispassage

In de watergangen van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden liggen stuwen, dammen en gemalen. Die hinderen de migratie van vissen. Daarom zijn er op verschillende plaatsen in het beheergebied zogenaamde De Wit-vispassages. Ook elders in het land zijn deze vispassages in gebruik.

Hoe werkt de vispassage?

Deze zogenoemde kamer-vispassage is een metalen bak met 'kamers' die verbonden zijn door tussenschotten en openingen. Daar kunnen de vissen doorheen zwemmen naar de volgende kamer. De openingen liggen allemaal onder water om voor een constante en niet te harde waterstroming te zorgen. De openingen staan in een zigzagpatroon, om rustplaatsen te creëren, zodat de vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen. De met stenen bedekte bodem van de vispassage loopt geleidelijk op, zodat ook kruipende waterdieren en bodemvissen (bijvoorbeeld de riviergrondel) de stuw kunnen passeren.

Dwarsdoorsnede van een vispassage

Dwarsdoorsnede van een 'Wim de Wit' vispassage

Voordelen vispassage voor het waterschap

 • er is weinig water nodig;
 • het compacte ontwerp is geschikt voor smalle wateren in zowel stedelijk als landelijk gebied;
 • het ontwerp kan aan lokale omstandigheden worden aangepast;
 • de vispassage is relatief goedkoop in aanleg.

Voordelen vispassage voor vis en natuur

 • de laagste delen van een polder kunnen nu ook worden gebruikt als leefgebied voor vissen;
 • de openingen hebben ronde randen om beschadiging van de vis te voorkomen;
 • er ontstaan rustplaatsen voor de vissen doordat de openingen verspringen;
 • bodemkruipende vissen en andere bodemdieren profiteren mee door de hellende bodem die is bedekt met kiezel;
 • de vispassage is geschikt voor zowel snelle als trage zwemmers.

Welke vissoorten maken gebruik van deze vispassage?

De vispassage is in principe voor alle vissoorten geschikt. Er zijn 13 vissoorten die al van de passage gebruik hebben gemaakt:

 • Alver (Alburnus alburnus);
 • Baars (Pera fluviatilis);
 • Blankvoorn (Rutilus rutilus);
 • Brasem (Abramis brama);
 • Kolbei (Abramis bjoerkna);
 • Paling (Anguilla anguilla);
 • Pos (Gymnocephalus cernuus);
 • Riviergondel (Gobio gobio);
 • Ruisvoorn (Scardinus erythrophthalmus);
 • Snoek (Esox lucius);
 • Snoekbaars (Stizostedion lucioperca);
 • Winde (Leuciscus idus);
 • Zeelt (Tinca tinca).

Meer weten?

Stuur een e-mail naar info@hdsr.nl


Verwante links