Vismigratie en Vispassages

Vismigratie

Vissen moeten kunnen zwemmen. Van nature en instinctief gaan vissen (voornamelijk in het voorjaar) op zoek naar geschikte plekken om te paaien, op te groeien of te overwinteren. Een gezond leefmilieu met voldoende paai- en opgroeigebieden, plekken met voldoende voedselaanbod en overwinteringsplaatsen zijn namelijk van levensbelang voor vissen. Het is daarom belangrijk dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen deze gebieden.

Onder natuurlijke omstandigheden stroomt water van ondiepe kleine (beken) naar steeds diepe grotere (rivieren) waterlichamen. Vissen zoeken in het voorjaar naar ondiep, warm water om te paaien en hun eitjes af te zetten. Dit is cruciaal voor de voortplanting van vissen.

Vispassages

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen zijn noodzakelijk voor het waterbeheer, maar vormen een barrière voor vissen. Door deze barrières kunnen vissen niet migreren naar bovenstrooms gelegen gebieden om zich daar voort te planten. Doordat een deel van ons beheergebied onder zeeniveau ligt en water niet onder vrij verval wegstroomt, zijn pompen nodig om dit water toch af te kunnen voeren. De kans bestaat dat vissen door deze pompen beschadigd raken of zelfs worden gedood. Daarom zorgen wij bij nieuw aan te leggen pompen of bij pompen die aangepast moeten worden voor visvriendelijke systemen. Zo helpen we de vissen om de noodzakelijke pompen te kunnen passeren zonder dat zij daar hinder aan ondervinden.

Deze barrières beperken ook het leef- en voedselgebied voor vissen. Vispassages worden aangelegd zodat vissen deze plekken probleemloos kunnen bereiken, zonder dat het waterbeheer daar hinder aan ondervindt. HDSR hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand, waarbij is ingezet op het zo maximaal toegankelijk maken van vismigratie in ons beheergebied.

Er zijn verschillende typen vispassages:


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luuk Massop van het waterschap, via luuk.massop@hdsr.nl