Waterpraatkaart als hulpmiddel bij wateragenda

Het waterschap heeft in februari 2019 de Wateragenda (pdf, 1 MB)  vastgesteld als aanbod aan gemeenten en provincies om bij omgevingsvisies mee te denken vanuit water. Hierin is op inspirerende wijze in beeld gebracht hoe het waterschap kan bijdragen aan de bredere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. In de afgelopen maanden is de Waterpraatkaart (jpg, 8.1 MB) ontwikkeld als hulpmiddel bij de Wateragenda.

Waarom een waterpraatkaart?

De Waterpraatkaart geeft concreter aan waar vanuit water en klimaat kansen en beperkingen liggen. We gebruiken de waterpraatkaart en wateragenda als inbreng in de provinciale omgevingsvisie, gemeentelijke omgevingsvisies en regionale processen, zoals het Ruimtelijke Economisch Programma (REP) van het samenwerkingsverband U16.