Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling.
De regeling is in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht tot stand gekomen.
Op deze pagina leest u er alles over.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • maatregelen tegen erfafspoeling,
  • precisiebemesting,
  • natuurvriendelijke oevers,
  • bodemdaling remmende maatregelen, enzovoort.

Bekijk de folder onderaan deze pagina voor alle maatregelen.

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit om vertrapping van de oever tegen te gaan.

Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Update 21 juni 2021

De regeling is op 2 februari 2021 opengesteld. U kunt weer een subsidieaanvraag indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina, onder het blokje 'Meer informatie'.

Houd u er rekening mee dat:

  • dat u een aanvraag voor waterkwaliteit doet als een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal twee agrariërs;
  • de beoordelingsvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst. Op de dag van overtekening wordt deze volgorde bepaald door middel van een loting;
  • u een aanvraag kunt doen tot 1 december  2021.

Subsidie: voor wie?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen in aanmerking.

U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gegevens van de watermakelaars vindt u in de blauwe kolom.

Folder Subsidie voor water en bodem

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- per deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen. Per subsidieronde kunt u maximaal € 5.000,- aanvragen.

Voor bodemdalingremmende maatregelen in veenweidegebieden is er maximaal € 30.000,- per deelnemende agrariër beschikbaar.

Twee specifieke maatregelen, de aanschaf van een mobiele drinkbak, of een veegmachine, hebben een afwijkend maximaal subsidiebedrag.

Aanvragen subsidie?

Voor het doen van een aanvraag klik op onderstaande link

Subsidieplafond

Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen.
Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000 beschikbaar, inclusief een bedrag van 100.000,- van de provincie Utrecht.
Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijk een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied.

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met

Gegevens watermakelaars:

Projectleider waterschap:

Jolande Schuurman, e-mail waterenbodem@hdsr.nl  tel 06 2138 4859

Waterinfiltratie: komt uw perceel in aanmerking

Draineerrmachine web klein

Terugblik subsidieronde 2019