Agrariërs gezocht voor proef Groen Blauwe Dienst baggeren en slootschonen

Gepubliceerd op 27 juni 2014

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden roept boeren in West-Utrecht op om mee te doen aan de proef ‘dienst baggeren en slootschonen’. De dienst is bedoeld om in 2014 en 2015 te oefenen met Groen-Blauwe diensten om boerensloten natuurvriendelijker te beheren. De proef is opgezet door de stuurgroep Pilot Groen Blauwe Diensten Utrecht-West en de agrarische natuurverenigingen in Utrecht-West en komt voort uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Aanmelden kan bij het loket Groen Blauwe Diensten Utrecht-West.

Blauwe diensten

In het nieuwe GLB kan een agrariër subsidie krijgen voor maatschappelijke diensten die goed zijn voor natuur, landschap, water, bodem en milieu. Boeren kunnen vrijwillig meedoen. Het bestaande agrarische natuurbeheer wordt hier onderdeel van. Ook kunnen er zogenoemde blauwe diensten, goed voor het water en slootleven, afgesproken worden. De Europese Unie subsidieert dit soort diensten. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet de streek een collectief aanbod indienen.

Levendige boerensloot

Natuurlijke, levende sloten dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bijna alle sloten kunnen prima functioneren wanneer er waterplanten op de kant groeien. Onderhoud aan sloten is en blijft nodig, maar kale slootkanten zijn verleden tijd. Het waterschap probeert in het hele werkgebied deze levendige boerensloten te stimuleren. Daarom gaat een proef dienst ‘baggeren en slootschonen’ van start in het westelijk deel van zijn gebied.

Werkwijze

De dienst is bedoeld voor sloten en slootkanten die bij agrariërs in gebruik zijn. Maaisel en bagger worden niet direct op de kant gedeponeerd, zoals bij het gangbare beheer, maar verder op het land en verwerkt. Hierdoor kunnen oeverzones verschralen en voedingsstoffen stromen niet terug in de sloot. Met deze methode worden de slootkanten en de wortels van oeverplanten gespaard, zodat die weer uit kunnen groeien. Het baggeren gebeurt met de baggerspuit.

Vergoeding

De vergoeding voor schonen en baggerspuiten is 0,13 cent per lengtemeter sloot per jaar. De dienst wordt voor vijf jaar weggezet en gaat in de zomer en najaar van 2014 in. De contracten die voor deze dienst worden afgesloten, lopen vooruit op de gebiedsofferte(s) van de collectieven voor het agrarisch natuurbeheer. Het waterschap oefent met dit project om samen met de toekomstige collectieven goede diensten te ontwikkelen die passen binnen de agrarische bedrijfsvoering.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over de dienst of meedoen? Neemt u dan contact op met Harold Vlooswijk, coördinator van de stuurgroep Groen Blauwe Diensten, tel. (06) 292 194 92, e-mail Harold@loketgbd.nl. Meer informatie staat ook op www.loketgbd.nl.


Een levendige boerensloot

Een levendige boerensloot