Provincie, NFO en waterschap tekenen convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’

Gezamenlijk persbericht

Gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht, Frans van Brandenburg van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), kring Midden-Nederland en hoogheemraad Guus Beugelink van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt' ondertekend. Dat gebeurde tijdens de Utrechtse Fruitteeltdag 2012. Doel van het convenant is de waterkwaliteit te verbeteren, in combinatie met een duurzame Utrechtse fruitteelt. Met de symbolische verlotingactie: ‘Houd je doppen open' is het convenant van start gegaan.

Aanleiding voor het convenant is de oproep van Guus Beugelink op de Utrechtse fruitteeltdag 2011 om samen de waterkwaliteit te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben de provincie, de fruitsector en het waterschap de situatie geanalyseerd en de aanpak voor de komende jaren uitgewerkt.

Aftrap convenant met actie ‘Houd je doppen open'

Met een druk op de kop van een ‘fruitmachine' startte de verloting van twee setjes spuitdoppen onder de aanwezige fruittelers. Hiermee is de aftrap gegeven om de milieubelasting door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
De speciale doppen zorgen voor minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving. Dat is goed voor de fruitteler en de waterkwaliteit.
Fruittelers maken gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om hun fruit te beschermen tegen ziekten en plagen. Daarbij gebruiken ze spuitdoppen op hun spuitmachine die zorgen voor verspreiding van de middelen. Uit onderzoek is gebleken dat veel milieuwinst te behalen is als ze driftreducerende spuitdoppen gebruiken.
Tijdens twee lezingen op de Utrechtse fruitteeltdag is ingegaan op de mogelijkheden om met deze spuitdoppen ziekten en plagen goed te bestrijden.

Maatregelen

Daarnaast ziet de fruitteelt ook andere mogelijkheden om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren. De maatregelen bestaan uit driftreducerende spuittechnieken, gebruik van windschermen en een gerichte gewasbeschermingsmiddelenkeuze.

Vervolg

In het convenant staan diverse acties voor de deelnemende partijen in 2013. Zo past de Utrechtse fruitsector de vier typen maatregelen vanaf 2013 toe in een praktijknetwerk met een studiegroep van circa 15 telers. Het waterschap verbetert de monitoring van het oppervlaktewater. De provincie voert in het najaar van 2012 eenmalig een monitoring uit in het ondiepe grondwater.

Zie ook

Hoe fruittelers aan de slag gaan met schoon water.

Convenant Schoon water Utrechtse fruiteelt

In het convenant staan afspraken die goed zijn voor de fruitteelt en de waterkwaliteit.