Startbijeenkomst kringlooplandbouw DAW-project Bodegraven-Woerden

Gepubliceerd op 9 december 2013

Op 9 december 2013 waren 20 agrariërs aanwezig bij de startbijeenkomst over kringlooplandbouw in het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Aanleiding voor de bijeenkomst is de bestuursovereenkomst ‘Nutriënten Veenweide Rijn-West' die vertegenwoordigers van de waterschappen, Veelzijdig Boerenland, LTO, Veenweiden Innovatiecentrum en provincie Utrecht hebben ondertekend.
Hierin zijn afspraken gemaakt om samen te werken bij de aanpak van nutriëntenproblemen in het westelijke veenweidegebied.

In de overeenkomst staan dertiental maatregelen die kansrijk zijn voor gebiedsgerichte uitwerking, zoals kringlooplandbouw, precisiebemesting, onderwaterdrainage en baggeren.
Waterbeheerders en landbouwsector pakken deze maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gezamenlijk op.

Verdiepende kringloopbijeenkomsten

Een twintigtal melkveehouders in het gebied ‘Bodegraven-Woerden' gaat hier een vervolg aan geven in samenwerking met de plaatselijke agrarische natuurverenigingen (verenigd in stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke) en LTO. Dat gebeurt door verdiepende kringloopbijeenkomsten te houden, om de inzichten over kringlopen van mineralen/nutriënten op het bedrijf te vergroten. Ook worden er waterkwaliteitsmaatregelen uitgewerkt om met elkaar effectieve en kansrijke maatregelen voor te bereiden. Het gaat dan om maatregelen die moeten leiden minder mineralenverliezen op het bedrijf én om de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten in het veenweidegebied te beperken.
Het gaat om specifieke maatregelen op het bedrijf die niet verplicht zijn. De agrariërs zijn persoonlijk betrokken om te leren van collega's en kennis te delen.

Diverse studiegroepen

Na de eerste bijeenkomst op 9 december 2013 zijn er verschillende studiegroepen opgericht. De studiegroepen organiseren een aantal gestructureerde (maatwerk)bijeenkomsten om met en door agrariërs gegevens te interpreteren, te vergelijken en knelpunten en kansen te benoemen. Daartoe wordt een beroep gedaan op deskundige begeleiding van studiegroepbegeleiders van PPP Agro Advies, DMS-advies en Boerenverstand. Een belangrijk doel van het project is om met de positieve resultaten een olievlekwerking te creëren bij de rest van de melkveehouders in het gebied. De resultaten worden in het gebied gepresenteerd op voorlichtingsavonden die voor alle melkveehouders in het gebied toegankelijk zijn. Zo kunnen inzichten verder verspreid worden in bestaande en toekomstige studiegroepen.
Het waterschap ondersteunt het project financieel en draait mee in de projectgroep.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeer (DAW) staat beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven, in combinatie met het versterken van de land- en tuinbouw. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en met betrokkenheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, de provincies en drinkwatersector uitgevoerd.