Praktisch aan de slag met schoon water in de landbouw

De KRW-pilot ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw' is afgerond. Bij 60 melkvee- en akkerbouwbedrijven zijn experimenten gedaan om de emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen te beperken. Hieruit blijkt dat er nog volop mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Sommige maatregelen kunnen zelfs geld opleveren.

Perceel

CLM ontwikkelde in het project een quickscan om op perceelsniveau knelpunten in beeld te brengen.
Precisielandbouw, maar soms ook gewoon een ‘betere' goede landbouwpraktijk levert winst op voor het milieu en de portemonnee. Zo bleek dat zes van de acht kunstmeststrooiers mankementen vertoonden.

Erf

Ook voor het boerenerf werd een scan ontwikkeld om knelpunten in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot het treffen van enkele effectieve maatregelen, zoals een opvangput voor perssappen. Ook bij nieuw in te richten erven valt nog winst te behalen.

Slootkant

In het project bleek de baggerspuit zeer effectief voor het veengebied.
Maaisel weghalen uit de kant is duur en vanwege het twee keer rijden vaak erg duur. Enkele bedrijven op zandgrond hebben geëxperimenteerd met het composteren van maaisel. Daarmee worden de kosten van het afvoeren van het maaisel deels terugverdiend met het ‘opwaarderen' van de bodem met organische stof.