Nieuw convenant fruitteelt in Utrecht

Gepubliceerd op 18 januari 2018

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie hebben voor een nieuwe periode een convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ afgesloten. Het convenant geldt tot en met 2020 en is vandaag op de Fruitteelt Vakbeurs getekend door Marc André de la Porte, voorzitter van de NFO-kring Midden-Nederland, Guus Beugelink, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden, en Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht.

Marc André de la Porte: “De Utrechtse fruitteeltsector is tevreden over de samenwerking met het hoogheemraadschap en de provincie Utrecht in de afgelopen jaren en wil haar verantwoordelijkheid blijven nemen om in openheid gezamenlijk te werken aan het terugdringen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater”.

Guus Beugelink: “Door samen de resultaten van metingen te bespreken, maken we fruittelers bewust van de invloed van hun gebruik van middelen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is afgenomen. We verwachten dat we dit in de loop van de jaren ook in het oppervlaktewater terugzien, maar zover is het nog niet. Daarom blijven we dit de komende jaren volgen. We gaan dus gewoon door met onze projecten, zoals de erfemissiescan, maar breiden daarnaast uit met de actie “Bezem door de middelenkast’. Deze activiteit heeft als doel om niet of niet-meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in te zamelen. Door deze actie wordt voorkomen dat deze middelen worden opgebruikt of geloosd en in het milieu terecht komen”.

Grondwater

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater. De landelijke Adviescommissie Water heeft in december 2017 haar zorgen uitgesproken over de bescherming en behoud van een goede grondwaterkwaliteit ten behoeve van de drinkwaterkwaliteit. Om in beeld te brengen of gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van de fruitteeltsector een potentieel risico vormen voor de drinkwaterkwaliteit wil de provincie haar ondiepe monitoringsmeetnet uitbreiden. De Utrechtse fruitsector en de provincie Utrecht zoeken samen naar enkele geschikte fruitteeltlocaties in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast inventariseert de provincie samen met waterbedrijf Vitens welke gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt een probleem (kunnen) vormen voor de grondwateronttrekkingen in het fruitteeltgebied.


Ondertekening convenant op 17 januari 2018

Links op de foto hoogheemraad Guus Beugelink, in het midden voorzitter NFO Marc André de la Porte, rechts gedeputeerde Mariëtte Pennarts