Geslaagde online informatiebijeenkomsten uitrijden mest

Vanaf 16 februari 2022 mogen agrariërs weer mest uitrijden over het land. Wel gelden er regels voor het bemesten langs slootkanten. Daarom organiseerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hierover twee digitale informatiebijeenkomsten, waarvan één in samenwerking met LTO. Ook hield brancheorganisatie Cumela een voorlichtingsbijeenkomst voor loonwerkbedrijven op 18 januari jl.

Het waren geslaagde avonden, met in totaal ruim 100 deelnemers. De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen.

Wat en waarom

Tijdens de bijeenkomst volgde uitleg over de regelgeving bij het uitrijden van mest om te voorkomen dat mest in de sloot komt. Vragen die aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomst: hoe bepaal je de insteek van een sloot? Mag je bemesten langs een dijk? Welke afstand moet je houden bij werkzaamheden langs een greppel? En waarom en op welke manier houdt het waterschap toezicht? Het waterschap gaf informatie over het bepalen van de insteek. Daarbij is er verschil tussen de slootkant en de insteek. De teeltvrije zone wordt vanuit de insteek gemeten.