Atelier voor beleidsmakers over kansen Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is in opkomst in Nederland. Door onderzoek en praktijkervaringen wordt duidelijk hoe groot de bijdrage van Kringlooplandbouw is aan beleidsdoelen als Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en andere Milieudoelstellingen. Onlangs organiseerde Boerenverstand, PPP Agro Advies en ETC het ‘Atelier voor beleidsmakers over de kansen van Kringlooplandbouw’ bij veehouder Jan Graveland in Oudewater. In de stal tussen de koeien, konden de deelnemers luisteren naar presentaties van deskundigen, ervaringen horen van veehouders en mee discussiëren tijdens het atelier.

Atelier

Er werd uitgebreid gediscussieerd over de toegevoegde waarde van Kringlooplandbouw en welke mogelijkheden deze aanpak biedt bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. Als de nutriëntenefficiëntie op het melkveebedrijf toeneemt, zal dit leiden tot minder verliezen van nutriënten naar het milieu. Kringlooplandbouw is daarom een interessante ontwikkeling om de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn water te halen. Maatregelen om de ammoniakuitstoot te reduceren kunnen bijdragen aan de doelen van Natura 2000 gebieden. In de toekomst kunnen deze ontwikkelingen mogelijk gefinancierd kunnen worden uit POP3 middelen. De aanbevelingen van het atelier worden uitgewerkt door de Innovatieraad en over een paar maanden aan de besturen van waterschappen en provincies gepresenteerd.

Grote winst zit in de bodem

Het geheim van kringlooplandbouw zit in de bodem. De hele groep heeft daarom gezamenlijk een bodemanalyse uitgevoerd op het perceel van veehouder Graveland, middels de bodemconditiescore (zie www. mijnbodemconditie.nl). Mijnbodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoeld om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Veehouder Graveland is een enthousiaste deelnemer aan het project Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Hij heeft veel geleerd: “Op mijn bedrijf houd ik nu met de keuze van kalksoorten rekening met de calcium/magnesium verhouding. Vroeg in het voorjaar voorweiden, houd ik als managementmaatregel vast om in het voorjaar mijn bodemleven te stimuleren.”

Projecten binnen De Stichtse Rijnlanden

In het gebied van De Stichtse Rijnlanden lopen verschillende kringlooplandbouw projecten. Duurzaam Bodembeheer Utrecht West en de Innovatieraad Utrecht West zijn sinds 2012 actief om de potentie van kringlooplandbouw in veenweidengebieden op de kaart te zetten. Na het succesvolle project Duurzaam Bodem Beheer in Utrecht Oost wordt een doorstart gemaakt onder de naam “Duurzaam werken aan bodem en water”. De landelijke DAW-pilot veen “Project kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden” is eind 2014 afgerond. Ook hier zijn de plannen voor de volgende fase bijna klaar. Bij alle projecten is het waterschap intensief betrokken.

Samenwerken in kringlopen sluiten

Het doel van de projecten is om bij een grote groep melkveehouders de inzichten te vergroten over kringlopen van mineralen/nutriënten op het bedrijf. Door samen in kennisnetwerken met elkaar effectieve en kansrijke maatregelen voor te bereiden, kan de nutriëntenefficiëntie op het bedrijf fors toenemen. De verwachting is dat hierdoor ook de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten afneemt.