Wat doet het waterschap bij hoogwater op Neder-Rijn en Lek?

Bij de calamiteit Hoogwater gaat het om hoog water in de Neder-Rijn en Lek en een eventuele overstroming of doorbraak van de rivierdijk.

Wanneer is het hoogwater?

Vanaf waterstanden in de Rijn bij Lobith van 14 meter boven NAP spreekt het waterschap van 'hoogwater'. Dit is het punt waarop de laagst gelegen uiterwaarden vol zouden lopen als er geen zomerkaden zouden zijn. De crisisorganisatie van het waterschap wordt op dat moment actief en kan besluiten om de volgende maatregelen te nemen:

  • De inlaten en coupures in de zomerkaden worden opengezet. Hierdoor komen de uiterwaarden onder water te staan. Schade aan de zomerkaden, door water dat over de kade stroomt, wordt hiermee voorkomen. Door het vollopen van de uiterwaarden krijgt de rivier meer ruimte en stijgt het waterpeil minder snel.
  • Inlaten en sluizen in de dijk worden gesloten en het waterpeil achter de dijk wordt hoger opgezet om tegendruk te bieden aan het stijgende Lekwater. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Oude Sluis en de Rijkshulpschutsluis in Vreeswijk (Nieuwegein) en de inlaat van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede.
  • Dijkinspectie: de dijk wordt extra in de gaten gehouden zodat problemen of schade direct kunnen worden verholpen. Er wordt bijvoorbeeld drijfhout verwijderd, om schade aan de dijk te voorkomen. Voor een intensieve inspectie te voet wordt de dijkbewakingsorganisatie ingezet. De dijkwachten zijn medewerkers van De Stichtse Rijnlanden, die normaliter op kantoor werken of werkzaam zijn als muskusrattenbestrijder of schouwmeester.
  • Instellen van een parkeerverbod, een verbod voor vrachtverkeer of een verbod voor alle verkeer op de dijk. Het waterschap kan de gemeenten vragen om zo'n verbod in te stellen, als de toestand van de Lekdijk en het waterpeil van de Lek daarom vraagt.

Wat gebeurt er als de waterstand in de Lek nog hoger wordt?

Bij een waterpeil van 16.50 meter bij Lobith wordt de situatie dermate serieus dat er verder wordt 'opgeschaald'. Dit betekent dat de maatregelen rond het hoog water regionaal gecoördineerd kunnen gaan worden, onder leiding van een burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio. De dijk wordt vanaf dat moment dag en nacht bewaakt. Dit gebeurt door het dijkleger van het waterschap.

Dergelijke waterstanden zijn uitzonderlijk. Ter vergelijking met de hoogwatersituatie in 1995: de waterstand bij Lobith bedroeg toen 16.74 meter NAP.

Hoe hoog komt het water als de Lekdijk doorbreekt of overstroomt?

Dat is afhankelijk van de plek waar u woont. Op de website www.overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog bij benadering het water komt. Met twee simulatiefilmpjes krijgt u bovendien een indruk wat er zou kunnen gebeuren wanneer de Lekdijk of de dijk langs de Neder-Rijn doorbreekt.

Wat gebeurt er als een overstroming dreigt?

Dan kan de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio het besluit nemen om een gebied preventief te evacueren.

De overstromingskaart geeft meer informatie over wat u kunt doen bij een dreigende overstroming in de provincie Utrecht. Blijven of weggaan? En wat komt daar bij kijken?

Meer informatie over de samenwerking van waterschap met gemeenten, veiligheidsregio's en andere netwerkpartners is te vinden op de pagina crisisbeheersing.


Hoogwater op de Lek

Uiterwaarden staan onder water

De uiterwaarden van de Lek staan onder water


Op de beermuur in Wijk bij Duurstede is te zien, hoe hoog het water stond in verschillende jaren.

Oude Sluis in Vreeswijk

Oude Sluis in Vreeswijk

Het water in de Oude Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) is hoog opgezet om zo tegendruk te bieden aan het hoge water in de Lek