Wat doet het waterschap bij een incident op een regionale waterkering?

Het uitdrogen of verweken van een regionale waterkering kan flinke gevolgen hebben voor mensen en dieren in de omliggende lager gelegen polders. Daarom houdt het waterschap ze goed in de gaten.

De regionale waterkeringen liggen in het westelijk deel van het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden. Ze vormen de scheiding tussen de hoger gelegen (boezem)wateren, zoals de Grecht, de Hollandse IJssel, de Wierickes en de Vlist, en de lager gelegen polders. In het westelijk gebied van De Stichtse Rijnlanden ligt 330 km aan regionale waterkeringen.

Te droog

Als het langdurig droog is, kunnen er scheuren in de regionale waterkeringen ontstaan. De laatste jaren beregent het waterschap de groene keringen (kades) preventief, met een speciale boot. Dat voorkomt dat kleine scheuren groot worden en er vervolgens een stuk kering afschuift.

Te nat

Als het langdurig regent kan de kering verweken en afschuiven. Het waterschap treft dan maatregelen om de waterkering te verstevigen, bijvoorbeeld met extra klei of doek.

Ook kan het vóórkomen dat de waterkering overstroomt. Doorgaans zorgt het waterschap ervoor, dat het zo ver niet komt en wordt een maalstop ingesteld. De gemalen worden dan tijdelijk stilgezet. Daardoor stijgt wel het waterpeil in de polder. Natuurlijk wordt bekeken, waar dit de minste problemen oplevert.

Inspecties

In zowel extreem droge als in extreem natte situaties zal het waterschap de keringen extra goed in de gaten houden. Buitendienstmedewerkers rijden en lopen dan de regionale waterkeringen af. Ook kan het dijkleger ingezet worden. Tachtig kilometer regionale waterkeringen is namelijk alleen te voet begaanbaar. Het dijkleger bestaat uit waterschapsmedewerkers, die normaal gesproken op kantoor of als muskusrattenbeheerder werkzaam zijn.

Compartimentering

Dreigt een regionale waterkering door te breken, of is dat al gebeurd, dan kan het waterschap op verschillende plaatsen boezemwateren afsluiten, om zo te voorkomen dat het hele stelsel leeg stroomt in een polder. Dit wordt compartimentering genoemd: het watersysteem wordt opgedeeld in kleinere stukken. Een voorbeeld is de compartimentering onder de Blokhuisbrug in Woerden. Maar ook sluisdeuren kunnen dienen als compartimentering. In geval van nood kunnen zelfs big bags met zand gebruikt worden om een watergang tijdelijk af te dammen.


Extra inspectie bij droogte

Inspectie Grechtkade door dijkleger

Inspectie Grechtkade door dijkleger in 2011

Grotere (jpg, 3.4 MB)

Beregening bij droogte

Beregening Grechtkade

Beregening Grechtkade Woerden in 2011

Grotere (jpg, 1.8 MB)

Compartimenteringswerken

Compartimenteringsbalken in kist bij de Blokhuisbrug in Woerden

Compartimenteringsbalken in kist bij de Blokhuisbrug in Woerden

Meer over regionale keringen