Hoogwatervoorzieningenschouw

Goed onderhouden watergangen en kunstwerken (zoals bruggen, duikers, stuwen en kweldammen) binnen de hoogwatervoorzieningen zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van water, het waterbergend vermogen en het watermilieu. De eigenaren van kunstwerken binnen de hoogwatervoorzieningen en percelen die aan een binnen- of scheisloot grenzen zijn onderhoudsplichtig. Het waterschap controleert of het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Deze controle wordt schouw genoemd.

Om welk gebied gaat het?

Vanaf de derde woensdag in juni wordt de schouw binnen de hoogwatervoorzieningen uitgevoerd. Het gaat om de hoogwatervoorzieningen langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de N228 tussen Haastrecht, Oudewater, Montfoort en de brug over de Hollandsche IJssel.

Noodzaak van onderhoud

Kunstwerken moeten voldoende worden onderhouden en sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de water aan- en afvoer niet goed verloopt: het land wordt te nat of te droog. Dit is onder andere van belang voor de bebouwing (wanneer het waterpeil zakt, kan de bebouwing ook zakken). Ook is een niet onderhouden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot de sterfte van planten en dieren.

Onderhoudsplicht

Medewerkers van het waterschap controleren of de eigenaren en/of gebruikers van gronden langs sloten aan hun onderhoudsverplichting voldoen. Eigenaren en gebruikers hebben tot de derde woensdag in juni de tijd het onderhoud uit te voeren.

Onderhoud aan sloten is niet vrijblijvend

De onderhoudsverplichting bestaat uit: het schoonmaken van het doorstroomprofiel. Hiermee bedoelen we: het verwijderen van planten, vuil, grond en bagger en het zodanig onderhouden van de binnen de hoogwatervoorziening gelegen kunstwerken dat de water aan- en afvoer niet wordt belemmerd. Wij gaan ervan uit dat eigenaren en/of gebruikers van kunstwerken en gronden langs sloten overtuigd zijn van de noodzaak tot onderhoud en dat dit onderhoud op tijd wordt uitgevoerd. Als waterschap hoeven we dan niet onze bevoegdheden te gebruiken om tot nakoming van de onderhoudsplicht over te gaan. Als de medewerkers constateren dat het onderhoud niet of niet goed is uitgevoerd, dan krijgen de eigenaren een brief van het waterschap. Daarna zullen onze medewerkers een nieuwe controle doen (herschouw). Is het onderhoud dan nog niet gedaan, dan kan het waterschap het onderhoud op kosten van de eigenaren (laten) uitvoeren.


Meer weten?

Heeft u vragen over de hoogwatervoorzieningenschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het schouwteam, telefoon (030) 209 73 65.

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht er voor een watergang geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger.

Wet natuurbescherming

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met de beschermde dieren en planten in de sloot. Wilt u weten hoe u dat kunt doen, dan kunt u gebruik maken van de ‘gedragsregels' uit de gedragscode en de werkprotocollen. Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden.