Onderhoudsplicht voor eigenaren en bewoners

Ons waterschap heeft ongeveer 700 km waterkeringen en 11.000 km watergangen. Van de watergangen onderhoudt het waterschap ongeveer 1400 km zelf. Voor de rest zijn 'derden' onderhoudsplichtig: eigenaren van aangrenzende percelen. Dit kunnen particulieren zijn, zoals agrariërs, maar ook gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

In de Keur en de Leggers van watergangen en -keringen is vastgelegd wie tot het plegen van het onderhoud is aangewezen en welke voorwaarden van toepassing zijn..

Onderhoud watergangen

Watergangen worden onderscheiden in primaire, secundaire en tertiaire watergangen. Omdat ze niet allemaal even belangrijk zijn voor het goed functioneren van ons hoofdwatersysteem. De primaire watergangen zijn het belangrijkst.

Primaire watergangen (ongeveer 1400 km):

  • worden geheel onderhouden door het waterschap (of door een ander openbaar lichaam). Meestal zijn derden onderhoudsplichtig voor de oevers en begroeiing vanaf het aangrenzende perceel.

Secundaire watergangen (ongeveer 30 km)

  • worden gebaggerd door het waterschap (of door een ander openbaar lichaam);
  • voor het schonen (maaien en verwijderen planten) zijn derden onderhoudsplichtig.

Tertiaire watergangen (ongeveer 9000 km)

  • voor zowel het schonen als het baggeren zijn derden onderhoudsplichtig.

Afhankelijk van de situatie kan hiervan zijn afgeweken. Wie precies waar het onderhoud moet uitvoeren staat in de legger oppervlaktewateren.

Onderhoud waterkeringen

Het onderhoud kan worden onderscheiden in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wat daar precies onder wordt verstaan, staat in artikel 4.1 (onderhoudsplicht algemeen) en 3.1 (zorgplicht) van de Keur. Voor de verschillende typen keringen (primair en regionaal) zijn aparte Leggers opgesteld.

Controle op onderhoud

Het waterschap controleert een aantal keren per jaar of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan. Deze controle heet schouw.
Bent u onderhoudsplichtig, kijk dan ook eens bij: veelgestelde vragen over de schouw.


Leggers

De volgende Leggers heeft het waterschap op dit moment:

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht er voor een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?).