Najaarsschouw

Waarom de najaarsschouw?

In het najaar breekt de natte periode aan. De bodem raakt verzadigd met water en het meeste water dat valt moet voldoende afgevoerd kunnen worden. Het is dus belangrijk dat de sloten voor november geschoond zijn. Aan later schonen kleeft ook nog een praktisch probleem. Doordat de bodem nat is, wordt het machinaal schonen van de sloot lastig. De kans bestaat dat de machines het land beschadigen. Naast de afvoer van water in de winterperiode kan ook de aanvoer van water belangrijk zijn. Dit is met name voor de fruitteelt belangrijk. Zij gebruiken in het vroege voorjaar water voor de nachtvorstbestrijding. Bij de nachtvorstbestrijding is vaak een maximale doorstroomcapaciteit van de sloten nodig.

Waar en wanneer controleren we?

Medewerkers van het waterschap controleren vanaf de laatste woensdag van oktober in het hele waterschapsgebied of de hoofdwatergangen en de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen zijn geschoond. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn meestal in beheer van het waterschap of bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties (bijvoorbeeld spoorwegbeheerders). Maar ook particuliere eigenaren zijn bij een aantal watergangen onderhoudsplichtig, in de meeste gevallen gaat dit om een watergang in een hoogwatervoorziening of de kanten van een hoofdwatergang.


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht voor een watergang geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger.

Wet natuurbescherming

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met de beschermde dieren en planten in de sloot. Wilt u weten hoe u dat kunt doen, dan kunt u gebruik maken van de ‘gedragsregels' uit de gedragscode en de werkprotocollen. Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden.