Houtschouw

Waarom de houtschouw?

Tijdens de houtschouw kijken we bij alle belangrijke wateren of er vanaf de aangelegen percelen overhangend hout in of over de watergang hangt. Bij veel van deze watergangen zijn wij als waterschap zelf onderhoudsplichtig, maar bent u wel verantwoordelijk voor de begroeiing aan de waterkant. Om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden het aankomende jaar goed kunnen uitvoeren vanaf het water of vanaf de kant, is het noodzakelijk dat er vanaf uw perceel/percelen geen overhangend hout in of over het water hangt. Als dit niet wordt verwijderd kunnen wij ons werk niet goed uitvoeren. Daarnaast is het van belang dat al het inhangende begroeiing wordt verwijdend om ervoor te zorgen dat de doorstroming intact blijft. Dit is met name van belang zodra  in het najaar de natte periode aanbreekt.

Waar en wanneer controleren we?

Medewerkers van het waterschap controleren vanaf de laatste woensdag van oktober in het hele waterschapsgebied of de hoofdwatergangen en de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen vrij zijn van overhangende en inhangende begroeiing. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn meestal in beheer van het waterschap of bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties (bijvoorbeeld spoorwegbeheerders). Maar ook particuliere eigenaren zijn bij een aantal watergangen onderhoudsplichtig, in de meeste gevallen gaat dit om een watergang in een hoogwatervoorziening of de kanten van een hoofdwatergang.

Primaire en belangrijke tertiaire watergangen

Er gelden verschillende eisen waar het gaat om primaire en belangrijke tertiaire watergangen. In de Legger Oppervlaktewater van HDSR kunt u zien welke watergangen een primaire of een tertiaire status heeft. U kunt de Legger Oppervlaktewater vinden via onze website https://www.hdsr.nl/werk/leggers-watergangen/

Bevindt de overtreding zich aan een primaire watergang dan dient u minimaal twee meter boven de waterlijn van het over en/of in het water hangend hout te verwijderen. Dit om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren en dat de doorstroming niet wordt belemmerd.

Primaire oppervlaktewateren zijn wateren die van overwegend belang zijn voor de waterbeheersing, ook wel hoofdwatergangen genoemd. Het waterschap voert meestal bij deze wateren zelf het onderhoud uit.

Bevindt de overtreding zich aan een tertiaire watergang dan dient u het alleen het in het water hangende hout te verwijderen welke dus de doorstroming kan belemmeren. U dient ook rekening te houden met begroeiing welke in de zomermaanden in bloei staan.

Tertiaire oppervlaktewateren zijn wateren zoals scheisloten en binnensloten. U bent als aangelanden zelf onderhoudsplichtig voor deze watergangen. Sommige van deze tertiaire watergangen zijn ook aangemerkt als belangrijke watergangen welke van belang zijn voor de waterbeheersing. Het gaat hier voornamelijk watergangen in een hoogwatervoorziening of de kanten van een hoofdwatergang.


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht voor een watergang geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger.

Wet natuurbescherming

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met de beschermde dieren en planten in de sloot. Wilt u weten hoe u dat kunt doen, dan kunt u gebruik maken van de ‘gedragsregels' uit de gedragscode en de werkprotocollen. Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden.