Diepte-/profielschouw

Eens in de vier jaar worden alle watergangen en duikers, in een deelgebied, door onze schouwmeesters gecontroleerd. Tijdens deze schouw wordt gekeken of de watergangen voldoen aan de eisen zoals in de Legger Oppervlaktewater 2018 is bepaald.

De diepte-/profielschouw wordt in de maand maart uitgevoerd. In sommige gevallen controleren wij ook steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten. Voor tips over het onderhoud verwijzen wij u graag naar Onderhoudstips.

Waarom de diepte-/profielschouw?

Met de diepte-profielschouw willen wij de bergingscapaciteit in een gebied behouden. Elke sloot heeft een zekere bergingscapaciteit. Als sloten minder diep en smaller worden (of zelfs helemaal verlanden), gaat bergingscapaciteit verloren. Het klimaat verandert, het regent vaker en langduriger. Ook is in het verleden de nodige bergingscapaciteit verloren gegaan. Daarom heeft het waterschap besloten om beleid te voeren waardoor geen bergingscapaciteit meer verloren gaat. Voor alle tertiaire sloten houdt dat in dat wij eens in de vier jaar controleren of de sloot nog steeds de in de Legger vastgestelde maten heeft.

Uitzonderingen op de vereiste diepte

De vereiste diepte in tertiaire watergangen is 50 of 60cm ten opzichte van het winterpeil. Dit is afhankelijk van de ligging van de sloot. Aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal hanteren wij een minimale diepte van 50cm en aan de westkant een minimale diepte van 60cm ten opzichte van het winterpeil. Deze diepte is in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit kan te maken hebben met de bodem van de watergang, en de breedte van de watergang. Wanneer je een hoge vaste bodem hebt, zoals veen of zand, is het niet wenselijk om hem dieper te maken dan de vaste bodem. In dit geval moet hij baggerschoon zijn tot de vaste bodem. Een watergang kan ook erg smal zijn waardoor de diepte niet haalbaar is. Wanneer een watergang smaller is dan 1,5m op de waterlijn, moet deze minimaal 1/3e van de waterlijn diep zijn, met een minimale diepte van 25cm ten opzichte van het winterpeil.

Wanneer controleren we welk gebied?

  • 2020: Leidsche Rijn
  • 2021: IJssel
  • 2022: Kromme Rijn
  • 2023: Oude Rijn

Overzichtskaart schouwgebieden

In de maand maart wordt de diepte-/profielschouw uitgevoerd. Wanneer blijkt dat u het onderhoud onvoldoende heeft uitgevoerd, volgt er een brief. In deze brief krijgt u een periode van ongeveer een jaar om het onderhoud alsnog uit te voeren en gereed te melden. Als wij geen gereedmelding hebben ontvangen krijgt u een brief met een korte termijn om alsnog het onderhoud uit te voeren.

Is het onderhoud dan nog steeds niet of onvoldoende uitgevoerd, dan gaan wij over tot handhaving. Bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom. Dit bedrag is € 2,50 per meter slootkant, met een totaal van minimaal € 500,-. Ook kunnen wij bestuursdwang opleggen, in dat geval voeren wij het onderhoud uit op uw kosten.


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.

Wet natuurbescherming

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat u rekening houdt met de beschermde dieren en planten in de sloot. Wilt u weten hoe u dat kunt doen, dan kunt u gebruik maken van de ‘gedragsregels' uit de gedragscode en de werkprotocollen. Met de onderstaande links kunt u de gedragscode flora- en faunawet en de werkprotocollen baggeren downloaden.

Bekijk de Legger digitaal

Wilt u weten welke onderhoudsplicht er voor een watergang geldt? En wie onderhoudsplichtige is? Bekijk het in de Legger.

Demonstratie baggerspuit

Bekijk hier een kort filmpje over het gebruik van de baggerspuit om een watergang op diepte te brengen.