Belastingen

Waterschapsbelasting 2021

Plaatje bijsluiter 2021

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet het waterschap belangrijk werk: we zuiveren het afvalwater, onderhouden de dijken en regelen het waterpeil. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Waar gebruikt het waterschap uw belastinggeld voor?

Wilt u meer weten over hoe we het belastinggeld besteden? Bekijk dan onderstaande animatie waarin we meer vertellen over onze taken.

Samen voor schoon en gezond water

Waterbeheer doen we niet alleen, maar dat doen we met elkaar. In onderstaande video's kunt u zien hoe wij samenwerken met burgers, overheden en agrariërs voor veilige en mooie dijken en schoon en voldoende water. Zo wordt er alles aan gedaan om droge voeten te houden.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft gevolgen voor ieders leefomgeving. Het waterschap doet er alles aan om de gevolgen hiervan te beperken. Dat doen we samen met bewonersgroepen en organisaties. Met de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven heeft basisschool De Beiaard in Utrecht hun schoolplein watervriendelijk gemaakt. Wilt u meer weten over de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven, klimaatverandering of tips om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat? Klik dan op een van de onderstaande links.

Het watervriendelijke schoolplein van basisschool de Beiaard

De piekwaterberging van Harold Vlooswijk

Voldoende water

Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen aan. Bijvoorbeeld door water vast te houden in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent. In een piekwaterbergingsgebied zoals in Blokhoven (gemeente Houten) kunnen we een teveel aan water tijdelijk opslaan. Zo voorkomen we dat er wateroverlast ontstaat. Dit kan op grote en kleine schaal. Veehouder Harold Vlooswijk heeft een piekwaterbergingsgebied ingericht op zijn eigen perceel. Zo draagt hij bij aan het voorkomen van wateroverlast in zijn polder. Wilt u meer weten over het waterbeheer of wilt u als agrariër zelf een bijdrage leveren? Kijk dan voor meer informatie op onderstaande pagina's.

Waterveiligheid

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als deze dijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen. Daarom gaan we de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterken. Op het deeltraject Salmsteke werken we samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Zo combineren we de dijkversterking met kansen voor natuur en recreatie. Zodat we de dijk niet alleen veiliger maar ook mooier kunnen maken. Maarten van der Kuijl, programmamanager van het recreatieschap, vertelt over deze bijzondere samenwerking. Wilt u meer weten over de dijkversterking, het deeltraject Salmsteke, andere deeltrajecten of andere projecten? Kijk dan op een van de volgende pagina's.

Onze samenwerking met Recreatieschap Stichtse Groenlanden