Nieuw peilbesluit Spengen tot Oudeland-Indijk

Het waterschap gaat drie peilbesluiten herzien: Kockengen (polders Spengen, Teckop en Kockengen), Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk) en Oudeland & Indijk. De huidige  peilbesluiten zijn in 2007 vastgesteld, als onderdeel van het gebiedsplan Kamerik en Kockengen.

Nieuwe projectleider

Zoals in de vorige updates is aangegeven, waren we genoodzaakt om de peilbesluitenprocessen van Spengen, Kockengen, Gerverscop, Klein-Houtdijk, Breudijk en Oudeland-Indijk op een lager pitje te zetten. Inmiddels zijn we alweer een tijdje aan de slag met een nieuwe projectleider: Susan Graas. Zij zal de processen begeleiden en aansturen om tot een nieuw peilbesluit te komen. Susan is telefonisch bereikbaar op (030) 2097 010 of E: susan.graas@hdsr.nl.

Actueel

Contact

Aanleiding herziening

Aanleiding voor de herziening is dat de looptijd van de peilbesluiten (10 jaar) is verstreken. Ook zijn er nieuwe visies op veenweide (bodemdaling) en klimaatscenario’s die we graag mee willen nemen in de afwegingen bij de peilbesluiten. Het waterschap zal de huidige peilbesluiten toetsen op de functies in het gebied maar ook op de toekomstbestendigheid.

Gebiedsplan Kamerik en Kockengen

In het gebiedsplan Kamerik en Kockengen uit 2007 stonden maatregelen benoemd voor dit gebied, die nog niet zijn uitgevoerd. Hier zullen we ook rekening mee houden bij de herziening van de peilbesluiten.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de peilbesluiten? Meld u dan aan!

Het gebied op de kaart

Kaart Spengen tot Oudeland

Het watersysteem van het gebied in beeld (kaart)

Kaart met peilbesluiten Spengen tot Oudeland

Samen met

De uitwerking van de peilbesluiten gebeurt in nauwe samenwerking met inwoners en belangenorganisaties uit het gebied. Ook op het gebied van bodemdaling zijn partijen samen verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om bodemdaling te remmen. Het waterschap werkt samen met inwoners, belangenorganisatis en andere overheden aan een duurzaam en vitaal veenweidegebied.

Sturen met grondwater

Sturen met water (drukdrainage) is een innovatieve manier van waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Het waterschap onderzoekt dit systeem, samen met boeren in de praktijk. In de polder Spengen, nabij Kockengen, loopt een pilot met 7 agrariërs op 55 hectare land.

Bijeenkomsten met gebied

De belangrijkste opgaven voor het gebied zijn het vinden van een goede balans tussen drooglegging (hoogteverschil tussen maaiveld en slootpeil) en het verminderen van de bodemdaling. Het waterschap heeft de huidige waterpeilen geëvalueerd en een analyse gemaakt van het gebied.

Mogelijkheden verkennen

Op dit moment ligt er nog geen concept plan. Met gebiedsbijeenkomsten gaan we met de belanghebbenden de mogelijkheden in de gebieden verkennen. Wat zijn aandachtspunten, wensen en vragen voor het waterbeheer. En zo samen te komen tot kansrijke, goede en duurzame oplossingen voor het (water)peilbeheer.