Gebiedsplannen

In een gebiedsplan beschrijft het waterschap de richtlijnen voor het waterbeheer in een bepaald gebied, onder andere over peilbeheer en onderbemaling.

Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Het gebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem.

Actuele gebiedsplannen


Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Vaak betreft dit één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.