Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het eiland in vogelvlucht

Het Eiland van Schalkwijk, een gebied van circa 3.300 hectare, wordt omgeven door water. De Lek aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostzijde en aan de westzijde het Lekkanaal.

Het grootste deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Houten. Bedrijventerrein ’t Klooster ligt in de gemeente Nieuwegein. Het meest oostelijke deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. De Lekdijk, de uiterwaarden en het Amsterdam-Rijnkanaal (met bij behorende kering) behoren niet tot het plangebied.

Aan de ontginningsassen liggen de lintdorpen Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Verspreid in het gebied komen enkele natuurgebieden voor, maar het overgrote deel van het eiland heeft de functie landbouw. Op het eiland komt zowel veeteelt als fruitteelt voor. Fruitteelt is vooral te vinden op de hogere stroomruggen en veeteelt op de lager gelegen komgronden.

Wat is een raamwaterplan?

Voor het Eiland van Schalkwijk heeft het waterschap een raamwaterplan vastgesteld in 2015. Actuele knelpunten in het watersysteem, deadlines voor wettelijke wateropgaven, maar ook plannen en projecten van gebiedspartners waren de aanleiding om een raamwaterplan op te stellen. Het plan geeft inhoudelijke, programmatische en financiële kaders, waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen. In de deelplannen staan de concrete maatregelen, waarmee we aan de slag gaan om onze opgaven voor het watersysteem uit te voeren.

De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt per deelgebied. Binnen elk deelgebied moet het waterschap keuzes maken om duurzaam, klimaatbestendig, adaptief en doelmatig in te spelen op toekomstige klimaat- en ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat het raamwaterplan al een tijd geleden is opgesteld, worden de nog uit te voeren maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden. Ook houden we rekening met nieuwe informatie over klimaatverandering en huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals landgebruiksveranderingen.

Onderverdeling in deelgebieden

Kaartje met deelgebieden

De uitwerking van het raamwaterplan gebeurt per deelgebied. Het plan is onderverdeeld in de volgende deelgebieden: Pothoek, Blokhoven, Vuylcop, Tull en `t Waal, Het Klooster, Kanaalzone en Wijk bij Duurstede.

Kijk hier voor meer informatie over deelgebied Wijk bij Duurstede en deelgebied Kanaalzone.

Op het kaartje ziet u waar de deelgebieden liggen in het gebied

Planning

Op dit moment zijn we de deelgebieden Wijk bij Duurstede, Pothoek en Kanaalzone aan het uitwerken. Op dinsdagavond 2 april 2024 is er een informatieavond van de gemeente en het waterschap over de reconstructie van de Kanaaldijk-Oost. Op 18 maart 2024 is er een gebiedsavond geweest voor het deelgebied Wijk bij Duurstede.

De planning is om de plannen en maatregelen voor de deelgebied Wijk bij Duurstede gereed te hebben voor eind 2024. De deelgebieden Pothoek en Kanaalzone volgen in 2025. Indien nodig volgt het waterschap voor de maatregelen een projectplan en/of wordt het peilbesluit gewijzigd. De uitvoering van de maatregelen volgt dan na 2024.

Contact