Mogelijkheid tot informeel inspreken over het Voorkeursalternatief

We werken toe naar het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. In dit plan ziet u welke oplossing het best past voor elk deel van het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis en hoe we daartoe gekomen zijn. Op 7 juli 2021 moet de vaststelling van het concept Voorkeursalternatief plaatsvinden door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Daaraan voorafgaand bespreekt de commissie BMZ-SKK in een openbare vergadering het plan op 10 juni. Bij deze commissievergadering heeft u de mogelijkheid tot informeel inspreken.

Op weg naar het Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is de afronding van de verkenningsfase, het eerste deel van het maken van het ontwerp. In onze nieuwsbrief van dit voorjaar kunt u meer lezen over de route die we hiervoor al samen aflegden. De reacties op het concept Voorkeursalternatief verzamelden we in een reactienota, die u op onze website kunt inzien.

Mogelijkheid tot informeel inspreken

Op donderdag 10 juni bespreekt de commissie BMZ-SKK van het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief. Deze vergadering is openbaar en u kunt tijdens deze vergadering inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden (uiterlijk 9 juni, 12.00 uur, bestuurszaken@hdsr.nl). Ook informatie over de vergadering en eventuele vergaderstukken kunt u opvragen via genoemd e-mailadres.

Hoe werkt inspreken?

De agenda van de commissievergaderingen staat vanaf 28 mei op de website (https://www.hdsr.nl/overhdsr/vergaderingen). Hier vindt u ook meer informatie over het spreekrecht van derden en de voorwaarden die daarbij gelden. Deze zijn beschreven in artikel 14 van het Reglement voor de vaste commissies van advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


Hoe gaan we verder?

Planning plaatje

Met het Voorkeursalternatief heeft HDSR het plan voor de dijkversterking op hoofdlijnen gereed. Keuzes die in dit plan genomen worden zijn op grofmazig abstractieniveau gemaakt. Na de verkenning volgt de planuitwerkingsfase waarin het plan in verder detail wordt uitgewerkt. In de planuitwerkingsfase wordt verder ontworpen zodat we ook meer duidelijk kunnen geven over wat het voor u als bewoner precies betekent. Tijdens de planuitwerkingsfase blijven we u op verschillende manieren informeren. Onderdeel van de planuitwerkingsfase is ook de officiële terinzagelegging van het verder uitgewerkte plan, het Definitief Ontwerp, van de dijkversterking. Blijf daarom vooral met ons meedenken!

Bekijk het Voorkeursalternatief

De documenten van het Voorkeursalternatief vindt u op onze website.