Reactienota Voorkeursalternatief

Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Het dijkversterkingsproject Culemborgse veer - Beatrixsluis is één van de deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk. De Lekdijk beschermt een groot deel van West- en Midden Nederland tegen een overstroming vanuit de Nederrijn en Lek. Een gebied waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Bij dit project combineren we lokale en technische kennis, om samen tot een veiligere en mooiere dijk te komen.

Van drie kansrijke oplossingen samen naar één ontwerp

Op 27 augustus, 1 en 2 september 2020 zijn drie kansrijke oplossingen gepresenteerd, welke zijn opgenomen in de Nota Kansrijke Oplossingen. Deze kansrijke oplossingen zijn verder onderzocht en nader uitgewerkt. We hebben daarbij gekeken naar waterveiligheid, kosten en op basis van het ruimtebeslag zijn de effecten in beeld gebracht.

Voorkeursalternatief

Uiteindelijk zijn we tot één ontwerp gekomen: het Voorkeursalternatief (VKA). Dit is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. In het Voorkeursalternatief is per dijkvak aangegeven welke maatregel wordt getroffen om de dijk aldaar te versterken. De achtergrond van bepaalde keuzes en meer inhoudelijke informatie leest u in de Nota Voorkeursalternatief.

De omgeving betrekken

Het Voorkeursalternatief is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en gebiedspartners. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn reacties opgehaald op de kansrijke oplossingen en daarnaast hebben er individuele gesprekken plaatsgevonden met bewoners langs de dijk. Ook hebben we vier-wekelijkse overleggen met onze bestuurlijke partners (Provincie Utrecht, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein en Rijkswaterstaat).

Digitale thematafel

Op 1 december 2020 hebben we een digitale thematafel georganiseerd, over de effectenbeoordeling van de kansrijke alternatieven. Tijdens deze sessie is met ongeveer twintig inhoudelijke experts en geïnteresseerden uit de omgeving de effectbeoordeling op verschillende thema’s doorgesproken. Dit heeft bijgedragen aan een aanscherping van de beoordelingen en nuttige aandachtspunten voor het vervolg.

Bewonersbijeenkomsten

Tussen 22 februari en 14 maart is het concept Voorkeursalternatief van het deeltraject Culemborgse veer – Beatrixsluis voorgelegd aan de bewoners en geïnteresseerden. In verband met de coronasituatie hebben we online het gesprek gevoerd. Er zijn verschillende middelen gebruikt om het voorkeursalternatief toe te lichten:

  • Het digitale bezoekerscentrum;
  • Twee livestreams op 2 en 4 maart;
  • Individuele gesprekken.

Binnengekomen vragen

Reacties en vragen op het concept Voorkeursalternatief zijn zowel via de mail, de livestream als het digitale bezoekerscentrum binnengekomen. De vragen hebben we in een vraag- en antwoordindex verzameld, gesorteerd naar categorieën.

Digitale bezoekerscentrum

Het digitale bezoekerscentrum bood de mogelijkheid om zelfstandig de informatie over het Voorkeursalternatief te raadplegen. Het digitale bezoekerscentrum was geopend van 22 februari tot en met 14 maart 2021. In juli is het bezoekerscentrum weer heropend. In het bezoekerscentrum zijn kaarten en factsheets over het voorkeursalternatief opgenomen, is in een video de waterveiligheidsopgave toegelicht en is het proces nader toegelicht. Tevens is er een aparte ruimte voor de projecten van de gebiedspartners die eventueel samen met de dijkversterking kunnen worden opgepakt (meekoppelkansen). In het bezoekerscentrum bestaat de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken en een reactie achter te laten. Het online bezoekerscentrum is in totaal door circa 1500 unieke bezoekers bezocht.

Evaluatie

Het digitale bezoekerscentrum is een nieuwe wijze van communiceren. Het gebruik van het digitale bezoekerscentrum wordt daarom geëvalueerd door het projectteam. We onderzoeken hierbij of het bezoekerscentrum voldaan heeft aan het doel om op een laagdrempelige manier bewoners en andere geïnteresseerden. We nemen daarvoor contact op met enkele bezoekers om te vragen of deze manier van informatie delen fijn is, en wat er verbeterd zou kunnen worden.

Livestreams

Op dinsdag 2 maart en donderdag 4 maart 2021 zijn livestreams georganiseerd. In de livestreams hebben Hoogheemraad Els Otterman, projectmanager Leonie de Jong en omgevingsmanager Annelien Ter Meer het voorkeursalternatief toegelicht. Ook het proces naar dit plan toe, de waterveiligheidsopgave, het digitale bezoekerscentrum en het vervolg van het dijkversterkingsproces zijn in de livestreams behandeld. Tijdens de livestreams konden kijkers vragen insturen, die live werden beantwoord.

Kijkcijfers

De livestream op dinsdag 2 maart is bekeken door 135 geïnteresseerden, die van donderdag 4 maart door 131 geïnteresseerden (beide inclusief terugkijkers).

Individuele gesprekken

Via zowel de website, als het digitale bezoekerscentrum bestond de mogelijkheid om een individueel gesprek te plannen met het projectteam van HDSR. Er zijn 4 gesprekken gevoerd.

Het vervolg

Het concept voorkeursalternatief wordt met de input van de bewoners en de schriftelijke reacties (waaronder de gebiedspartners) aangescherpt tot een voorstel voor een definitief Voorkeursalternatief. Deze is op 7 juli 2021 door het algemeen bestuur van het waterschap voorgelegd ter goedkeuring en vastgesteld.

Terinzagelegging

Na het vaststellen van het Voorkeursalternatief door het bestuur is een informele terinzagelegging georganiseerd, in de zomer van 2021. Hierbij was het mogelijk om informele zienswijzen in te dienen. Deze worden meegenomen in de planuitwerkingsfase. De informele terinzagelegging maakt geen onderdeel uit van een ruimtelijke procedure of vergunningenprocedure (zoals een formele terinzagelegging). Het waterschap voegde dit moment extra in, omdat de formele terinzagelegging pas plaatsvindt wanneer het ontwerp projectbesluit wordt gepubliceerd, in de planuitwerkingsfase.
U vindt de reactienota van deze informele zienswijzen op onze website en onder de documentenknop van de website.

Uitwerking in de planuitwerkingsfase

In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, gaan we dit voorkeursalternatief, wat een plan op hoofdlijnen is, nog veel verder uitwerken naar een hoger detailniveau zodat ook helder wordt wat de maatregelen gaan betekenen voor bewoners langs de dijk. Met name richten we ons op de milieueffecten op bijvoorbeeld leefomgeving,  landschap, en archeologie. Ook bekijken we nader hoe de bestuurlijke ambities met betrekking tot bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie goed kunnen worden ingepast in het plan. De planuitwerkingsfase start medio 2021.