Grote belangstelling digitale bewonersconsultatie van concept Voorkeursalternatief

Vanaf 22 februari tot 14 maart hebben bewoners en geïnteresseerden het concept Voorkeursalternatief voor traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis in kunnen zien. In deze periode was het mogelijk om te reageren op het Voorkeursalternatief richting het waterschap. Daarnaast was het mogelijk om kennis te nemen en te reageren op de meekoppelkansen richting de bestuurlijke partners.

Digitale communicatie in coronatijd

Vanwege de geldende coronamaatregelen was het niet mogelijk om een live bijeenkomst te organiseren. Om deze reden heeft het waterschap het Voorkeursalternatief op verschillende manieren online gepresenteerd.

Online bezoekerscentrum

Allereerst is er een online bezoekerscentrum geopend. In dit bezoekerscentrum was alle informatie over de totstandkoming, de inhoud en het vervolg van het Voorkeursalternatief uiteengezet. Ook was er een aparte ruimte voor de meekoppelkansen van de gebiedspartners. De informatie uit het bezoekerscentrum is ook op de projectwebsite weergegeven en kan daar altijd geraadpleegd worden.

Livestreams

Ten tweede zijn er twee livestreams georganiseerd, op 2 en 4 maart. In de livestreams hebben de projectmanager Leonie de Jong, omgevingsmanager Annelien Ter Meer en Hoogheemraad Els Otterman het Voorkeursalternatief toegelicht. Ook het proces naar dit plan toe, de waterveiligheidsopgave, het digitale bezoekerscentrum en het vervolg zijn in de livestreams behandeld. Tijdens de livestreams is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via mentimeter vragen te stellen.

Persoonlijk gesprek

Als laatste bestond de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan met het ontwerpteam van HDSR. Enkele bewoners en geïnteresseerden hebben hier gebruik van gemaakt.

Hoe gaan we verder?

Alle reacties op het concept Voorkeursalternatief zijn verzameld en waar mogelijk persoonlijk beantwoord. Alle reacties worden gebundeld in de reactienota, waarin de gestelde vragen worden beantwoord. Deze reactienota komt eind maart op de projectwebsite. Daarnaast worden waar mogelijk de op- en aanmerkingen op het Voorkeursalternatief verwerkt in de definitieve versie. Deze wordt in mei ingebracht in het bestuurlijk proces, om het Voorkeursalternatief in juli vast te kunnen stellen door het Algemeen Bestuur van HDSR. Voorafgaand aan de besluitvorming zal dit in een commissievergadering worden besproken waar ook de mogelijkheid is om in te spreken.