Peilbesluit Zeist

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op voor het gebied rond Zeist. In een peilbesluit leggen we vast welk waterpeil voor het oppervlaktewater moet worden gehandhaafd.

Het huidige peilbesluit voor dit gebied is genomen in 2008. Sindsdien is er veel veranderd. Daarom is een nieuw peilbesluit nodig.

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk bebouwing, grasland en natuur. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Laatste nieuws

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.

Contactpersoon