Peilbesluit Zegveld 2021 vastgesteld

Het peilbesluit Zegveld 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur. In een peilbesluit leggen we vast welk oppervlaktewaterpeil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Bij het peilbesluit Zegveld gaat het om het gebied in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije.

Het peilbesluit Zegveld 2021 is opgesteld conform de beleidsnota Peilbeheer 2019 met zijn geactualiseerde beleid rondom bodemdaling, waterkwaliteit en samen met aanpak. Met dit peilbesluit blijft het fysieke karakter van het gebied, het watersysteem en de waterpeilen in stand en worden geen significante functies of waarden in de omgeving veranderd, toegevoegd en/of verwijderd. Door de opgetreden maaivelddaling wordt in een aantal agrarische peilgebieden het peil met enkele centimeters aangepast ten opzichte van de huidige situatie. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk. Hoogwatervoorzieningen en bufferzones zorgen daar voor een passend peil.

Hoe is het peilbesluit Zegveld tot stand gekomen?

De keuze van het uiteindelijk, meest passende peil doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende opgaven en is het resultaat van een integrale afweging. Tijdens het opstellen van het peilbesluit is intensief samengewerkt met inwoners, agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten en het Dorpsplatform. Inrichtingsplannen en peilafwegingen zijn vaak in samenspraak met eigenaren en gebruikers tot stand gekomen tijdens  thematische of gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Dankzij dit zorgvuldige proces is draagvlak verkregen voor het waterschapswerk en het peilbesluit en zijn meekoppelkansen benut.

Luchtfoto van Zegveld
Foto: Milliped (Eigen werk, CC BY-SA 4.0)

Peilbesluit Zegveld 2021

Bent u visueel of anderszins beperkt en heeft u moeite met het lezen van de documenten dan kunt u contact opnemen met de projectleider Susan Graas, T 06 - 55 24 05 87 of susan.graas@hdsr.nl.

Contact