Peilbesluit Zegveld 2021

Het waterschap is in juli 2018 gestart met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije. In een peilbesluit leggen we vast welk oppervlaktewaterpeil in welk gebied moet worden gehandhaafd. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005. Een nieuw peilbesluit is nodig om ervoor te zorgen dat het water in dit gebied ook in de toekomst goed beheerd wordt.

Het vaststellen van een peilbesluit is complex omdat er veel belangen zijn om rekening mee te houden. Is er landbouw, natuur, recreatie of staan er huizen? Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk bediend worden. Om naar al deze belangen te luisteren, is het opstellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen.

Het ontwerp-peilbesluit voor Zegveld is klaar en heeft van 21 april tot en met 1 juni 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 21 inspraakreacties ingediend. Alle zienswijzen zijn samen met de reactie van het waterschap bijeengevoegd in een inspraakrapport. In het inspraakrapport staat ook of een zienswijze aanleiding geeft tot het aanpassen van het Ontwerp Peilbesluit Zegveld 2021.

Peilbesluit Zegveld 2021 naar het algemeen bestuur ter besluitvorming.

Het inspraakrapport en het Ontwerp Peilbesluit Zegveld 2021 zijn op 26 oktober 2021 behandeld in het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Het college heeft de documenten voor definitieve vaststelling doorgestuurd naar de commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) en het algemeen bestuur.

In de vergadering op 22 december 2021 wordt het algemeen bestuur voorgesteld, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen, het peilbesluit vast te stellen. De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissie SKK zijn openbaar en live te volgen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina https://www.hdsr.nl/overhdsr/bestuur/

Hoe is het peilbesluit Zegveld tot stand gekomen?

De keuze van het uiteindelijk, meest passende peil doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende opgaven en is het resultaat van een integrale afweging. Met dit peilbesluit blijft het fysieke karakter van het gebied, het watersysteem en de waterpeilen in stand en worden geen significante functies of waarden in de omgeving veranderd, toegevoegd en/of verwijderd. Door de opgetreden maaivelddaling wordt in een aantal agrarische peilgebieden het peil met enkele centimeters aangepast ten opzichte van de huidige situatie. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk. Hoogwatervoorzieningen en bufferzones zorgen daar voor een passend peil.

Tijdens het opstellen van het peilbesluit is intensief samengewerkt met inwoners, agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten en het Dorpsplatform. Inrichtingsplannen en peilafwegingen zijn vaak in samenspraak met eigenaren en gebruikers tot stand gekomen tijdens  thematische of gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Dankzij dit zorgvuldige proces is draagvlak verkregen voor het waterschapswerk en het peilbesluit en zijn meekoppelkansen benut.

Luchtfoto van Zegveld
Foto: Milliped (Eigen werk, CC BY-SA 4.0)

Contact

Het Ontwerp peilbesluit Zegveld 2021

Bent u visueel of anderszins beperkt en heeft u moeite met het lezen van de documenten dan kunt u contact opnemen met de projectleider Susan Graas, T 06 - 55 24 05 87 of susan.graas@hdsr.nl.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer informatie over het ontwerp-peilbesluit en de inspraak? Vul dan het formulier in.

Hier is het waterschap ook actief

Het waterschap werkt in het hele beheergebied aan grotere en kleinere projecten om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. In en rondom Zegveld zijn dit bijvoorbeeld de volgende projecten: