Nieuw peilbesluit Zegveld ter inzage

Het waterschap heeft een ontwerp-peilbesluit opgesteld voor Zegveld. In dit ontwerp-peilbesluit staan de plannen voor het beheren van het oppervlaktewaterpeil in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005 en dus was het tijd voor een herziening.

Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er landbouw, natuur, recreatie of staan er huizen? Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk bediend worden. Om naar al deze belangen te luisteren, is het opstellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen.

Ontwerp peilbesluit Zegveld 2021 is gereed

Het ontwerp peilbesluit voor Zegveld is nu gereed. Met dit peilbesluit blijft het fysieke karakter van het gebied en het watersysteem in stand en worden er geen significante functies of waarden in de omgeving veranderd, toegevoegd en/of verwijderd. In een aantal landbouwgebieden passen we de peilen aan voor de opgetreden maaivelddaling. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk. Hoogwatervoorzieningen en bufferzones zorgen daar voor een passend peil. Alle informatie over het plan (ontwerp-peilbesluit, peilbesluitkaart en de toelichting) kunt u elders op deze pagina vinden en downloaden.

Voordat een peilbesluit wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap is er een inspraakprocedure waarbij een ieder kan reageren op de plannen.

Planning

Voordat een peilbesluit wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap is er een officiële inspraakprocedure waarbij een ieder een zienswijze kan indienen. Ook wil het waterschap tijdens de inspraakperiode een inloopavond organiseren. We zullen moeten kijken hoe de inspraakperiode en een eventuele inloopavond kan worden georganiseerd waarbij we de richtlijnen van het RIVM zullen volgen. Het waterschap streeft ernaar om het peilbesluit Zegveld begin 2021 in de inspraak te brengen. In de nieuwsbrief van december 2020 (rechtsonder op deze pagina) leest u de laatste stand van zaken.

Inspraakprocedure

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 21 april tot en met 1 juni 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen (een inspraakreactie indienen). Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten, ovv Zienswijze ontwerp peilbesluit Zegveld 2021. U kunt uw inspraakreactie ook per email sturen aan post@hdsr.nl of een mondelinge zienswijze indienen.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het peilbesluit Zegveld is verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

Luchtfoto van Zegveld
Foto: Milliped (Eigen werk, CC BY-SA 4.0)

Meer informatie

Gewoonlijk organiseert het waterschap in de inspraakperiode een gebiedsavond. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat nu niet mogelijk.

Om iedereen toch gelegenheid te geven om in gesprek te gaan met het waterschap over het ontwerp peilbesluit Zegveld kunt u een (online) afspraak maken met de projectleider. U kunt dan ook, indien gewenst, direct een (mondelinge) zienswijze in dienen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de projectleider, Susan Graas, T 06 - 55 24 05 87 of susan.graas@hdsr.nl

Het Ontwerp peilbesluit Zegveld 2021

Bent u visueel of anderszins beperkt en heeft u moeite met het lezen van de documenten dan kunt u contact opnemen met de projectleider Susan Graas, T 06 - 55 24 05 87 of susan.graas@hdsr.nl.

Contact

Op de hoogte blijven

Wilt u meer informatie over het ontwerp-peilbesluit en de inspraak? Vul dan het formulier in.

Hier is het waterschap ook actief

Het waterschap werkt in het hele beheergebied aan grotere en kleinere projecten om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. In en rondom Zegveld zijn dit bijvoorbeeld de volgende projecten: