Nieuw peilbesluit Spengen tot Oudeland-Indijk

Het waterschap gaat drie peilbesluiten herzien: Kockengen (polders Spengen, Teckop en Kockengen), Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk) en Oudeland & Indijk. De huidige peilbesluiten zijn in 2007 vastgesteld, als onderdeel van het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen.

Het waterschap is wettelijk verplicht een peilbesluit op te stellen en ervoor te zorgen dat deze actueel is. Hiervoor moet rekening worden gehouden met veranderingen in de omstandigheden ter plaatse en ook in de aanwezige functies en belangen. In een peilbesluit staat welk waterpeil het oppervlaktewater in een bepaald gebied heeft. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Laatste nieuws

Contact

Gerverscop, Oudeland en Indijk

Gerverscop, Oudeland en Indijk

Voor het gebied Gerverscop, Oudeland en Indijk is in de winter van 2022 een nieuwe peilbesluit vastgesteld door het algemeen bestuur.

Vastgestelde peilbesluit

Voor het gebied heeft in de zomer van 2022 een ontwerp-peilbesluit ter inzage gelegen. Vervolgens is het peilbesluit op 21 december 2022 door het algemeen bestuur vastgelegd. In het peilbesluit zijn de peilen vastgelegd die de komende jaren in het gebied door het waterschap nagestreefd worden. Zie voor meer informatie het vastgestelde peilbesluit.

Meer informatie over het vastgestelde peilbesluit

Kockengen en Teckop

Start inspraak ontwerppeilbesluit Kockengen

Het waterschap heeft een nieuw peilbesluit Kockengen opgesteld voor de oppervlaktewaterpeilen van de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Voor de polder Spengen veranderen de peilen uit het peilbesluit Kockengen 2007 niet. Dit peilbesluit wordt alleen gewijzigd door Kockengen en Teckop ‘eruit te knippen’.

Het ontwerppeilbesluit Kockengen leidt tot een aanpassing van de peilgebiedsindeling waarvoor maatregelen nodig zijn. In een projectplan worden de werkzaamheden beschreven die leiden tot de nieuwe inrichting van het watersysteem.

Voor het peilbesluit en het projectplan liggen de ontwerpen vanaf dinsdag 30 mei 2023 zes weken ter inzage.

Bijeenkomsten met het gebied

  • Bijeenkomst peilen polder Kockengen op maandagavond 12 december 2022

Voor het opstellen van een peilbesluit is een goede afstemming met bewoners, grondbezitters- en gebruikers in het gebied van belang. Zo zorgen we voor een peil(beheer) dat zoveel mogelijk past bij uw wensen. Als waterschap willen we een goede balans vinden tussen de agrarische functie en het remmen van bodemdaling. Voor het peilgebied Kockengen is het plan om het op te splitsen en het deel Kockengen-Zuid bij Teckop-Zuid te voegen. De twee nieuwe peilgebieden krijgen allebei een eigen peil. Op maandagavond 12 december organiseert het waterschap een bijeenkomst om de details van het voorstel te bespreken. Deze bijeenkomst is gericht op de grondgebruikers en/of eigenaren van grond in de polders Kockengen en Teckop.

Locatie: Zaal het Lokaal, Heicop 24c Kockengen

Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

  • Zomer 2022

In de zomer is een gebiedsbijeenkomst georganiseerd over de waterpeilen in het veengebied rond Kamerik. Tijdens de bijeenkomst is uitgelegd waarom de vastgestelde waterpeilen nog niet overal zijn ingesteld. Ook zijn twee beleidsveranderingen toegelicht.

Eerdere bijeenkomsten:

  • Maart 2022

In maart 2022 zijn diverse agrariërs in Kockengen-Noord bezocht om de nieuwe gebiedsindeling, de peilen en eventuele onderbemalingen te bespreken. Op basis van deze informatie maakt het waterschap een voorstel voor het peil(beheer) welke in een nieuwe gebiedsavond voor Kockengen-Noord verder wordt besproken.

  • November 2021

Op 2 en 4 november zijn aanvullende gebiedsbijeenkomsten georganiseerd om het voorstel voor een nieuwe gebiedsindeling en een passend peil(beheer) te bespreken met de grondeigenaren in Kockengen-Zuid en Teckop-Zuid.

  • Juli en oktober 2019

Op 5 juli 2019 en 7 oktober 2019 zijn gebiedsbijeenkomsten geweest. De grondeigenaren met meer dan 5 hectare land in eigendom waren uitgenodigd. Doel van de bijeenkomsten was voornamelijk het ophalen van informatie in het gebied.

Spengen

In polder Spengen is van 2017 tot 2021 de bedrijvenproef Sturen met Grondwater uitgevoerd. Zeven boeren hebben actief water in de agrarische percelen geïnfiltreerd met als doel de bodemdaling van het veen te remmen. In mei 2022 is de eindrapportage van de bedrijvenproef gepubliceerd. Voor het nieuwe peilbesluit zijn allereerst zijn de resultaten van de proef afgewacht.

Direct na de proef zijn een aantal agrariërs mee gaan doen aan de gebiedsgericht pilot ‘Boer-aan-het-Roer’. Agrariërs en stakeholders geven in die pilot samen vorm aan de toekomst van hun gebied. Met elkaar schetsen zij hoe ze de toekomst (2022-2050) in de polder voor zich zien. In de veenweiden is dat complex. Hoe kan zo goed mogelijk ingespeeld worden op de ontwikkelingen rond bodemdaling, natuur, waterkwaliteit, watersysteem en energie? Het waterschap doet ook mee aan de pilot en ziet het plan als een mogelijke basis om op voort te bouwen voor een nieuw peilbesluit.

Bijeenkomsten met het gebied

Dit betreft alleen bijeenkomsten in het kader van het nieuwe peilbesluit.

Eerdere bijeenkomsten:

  • Juli en oktober 2019

Op 5 juli 2019 en 7 oktober 2019 zijn gebiedsbijeenkomsten geweest. De grondeigenaren met meer dan 5 hectare land in eigendom waren uitgenodigd. Doel van de bijeenkomsten was voornamelijk het ophalen van informatie in het gebied.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de peilbesluiten? Meld u dan aan!