Nieuw peilbesluit Spengen tot Oudeland-Indijk

Het waterschap heeft voor Kockengen (polders Teckop en Kockengen) en Gerverscop (polders Gerverscop, Klein Houtdijk en Breudijk, Oudeland en Indijk) nieuwe peilbesluiten vastgesteld.

Voor de polder Spengen moet dit nog gebeuren. Momenteel loopt hier een bredere gebiedsontwikkeling als leerpilot voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Een peilafweging (het afwegen van de verschillende belangen om te komen tot een passend peil) is onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. Voor dit gebied blijft het peilbesluit ‘Kockengen 2007 (polder Spengen)’ gelden.

Het waterschap is wettelijk verplicht een peilbesluit op te stellen en ervoor te zorgen dat deze actueel is. Hiervoor moet rekening worden gehouden met veranderingen in de omstandigheden ter plaatse en ook in de aanwezige functies en belangen. In een peilbesluit staat welk waterpeil het oppervlaktewater in een bepaald gebied heeft. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Contact

Gerverscop, Oudeland en Indijk

Gerverscop, Oudeland en Indijk

Voor het gebied Gerverscop, Oudeland en Indijk is in de winter van 2022 een nieuwe peilbesluit vastgesteld door het algemeen bestuur.

Vastgestelde peilbesluit

Voor het gebied heeft in de zomer van 2022 een ontwerp-peilbesluit ter inzage gelegen. Vervolgens is het peilbesluit op 21 december 2022 door het algemeen bestuur vastgelegd. In het peilbesluit zijn de peilen vastgelegd die de komende jaren in het gebied door het waterschap nagestreefd worden. Zie voor meer informatie het vastgestelde peilbesluit.

Kockengen en Teckop

Voor het gebied Kockengen en Teckop is in de winter van 2023 een nieuwe peilbesluit vastgesteld door het algemeen bestuur.

Vastgestelde peilbesluit

Voor het gebied heeft in de zomer van 2023 een ontwerp-peilbesluit en ontwerp-projectplan ter inzage gelegen. Vervolgens is het peilbesluit op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgelegd. In het peilbesluit zijn de peilen vastgelegd die de komende jaren in het gebied door het waterschap nagestreefd worden. Zie voor meer informatie het vastgestelde peilbesluit.

Spengen

In polder Spengen is van 2017 tot 2021 de bedrijvenproef Sturen met Grondwater uitgevoerd. Zeven boeren hebben actief water in de agrarische percelen geïnfiltreerd met als doel de bodemdaling van het veen te remmen. In mei 2022 is de eindrapportage van de bedrijvenproef gepubliceerd. Voor het nieuwe peilbesluit zijn allereerst zijn de resultaten van de proef afgewacht.

Direct na de proef zijn een aantal agrariërs mee gaan doen aan de gebiedsgericht pilot ‘Boer-aan-het-Roer’. In deze pilot geven agrariërs en stakeholders gezamenlijk vorm aan de toekomst van hun gebied. Samen schetsen zij hoe ze de periode van 2022 tot 2050 in de polder voor zich zien. In de veenweiden is dit een complex vraagstuk: hoe kan het beste worden ingespeeld op de ontwikkelingen rond bodemdaling, natuur, waterkwaliteit, watersysteem en energie? Het waterschap participeert ook in de pilot en beschouwt het plan als een mogelijke basis om op voort te bouwen voor een nieuw peilbesluit.

Bijeenkomsten met het gebied

Dit betreft alleen bijeenkomsten in het kader van het nieuwe peilbesluit.

Eerdere bijeenkomsten:

  • Juli en oktober 2019

Op 5 juli 2019 en 7 oktober 2019 zijn gebiedsbijeenkomsten geweest. De grondeigenaren met meer dan 5 hectare land in eigendom waren uitgenodigd. Doel van de bijeenkomsten was voornamelijk het ophalen van informatie in het gebied.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de peilbesluiten? Meld u dan aan!